rijsoord banner

- Openbare Vrijwillige Verkooping
(Wegens sterfgeval)
De Notaris T. PLANTENGA te IJsselmonde zal bij veiling op Donderdag 29 December 1904 en bij afslag op Donderdag 5 Januari 1905, telkend 's vorm. 11 uren, in na te melden Café, in het openbaar verkoopen:
I. Het voor korte jaren, nieuw gebouwd PAND genaamd "Café Stroomtram" met annex Woonhuis, allergunstigst staande en gelegen te Barendrecht, aan de tramlijn, bij het Station "Barendrecht-Voordijk" van den Stoomtramweg Rotterdam-Hoeksche Waard, kad. Sectie A. nos. 1451 en 1452, samen groot 2 A. 20 c. Grondl. f 10,40. Erfpacht f 13,375. Bijdr. grintw. f 0,82.
Het Woonhuis is verhuurd voor f 1,- p.w.; het Café thans in eigen gebruik, voorheen verhuurd voor f 5,- p.w.
Inmiddels uit de hand te koop. De inventaris van het Café kan worden overgenomen.
II. Een in 1903 nieuw gesticht PAND bevattende Twee Woningen met winkel (Mode-zaak): voorts Erf enz., zeer gunstig staande en gelegen te Barendrecht, aan de Dorpstraat, kad. Sectie D nos. 2071 en 2072, samen groot 2 A. 80 c. Grondl. f 12,82.
Verhuurd: de oostel. woning c.a. aan Alberts voor f 1,75 en de westel. woning met winkel c.a. aan Gez. De Man voor f 2,25 per week, samen dus f 4,- p.w. = f 208,- per jaar.
Aanvaarding bij de betaling der kooppenning op 1 Februari 1905. Baten en Lasten van dat tijdstip af voor de koopers. Nadere inform. te bekomen bij den her A. VAN DEN BERG Az. te Barendrecht en ten kantore van voorn. Notaris.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 21 december 1904 (27e jg. No. 2804)