rijsoord banner

- Rijsoord, 4 Juni. Ter aanbeveling van de candidatuur K. Pas voor de a.s. Provinciale Statenverkiezing hield de heer Dr. A. Van Raalte Donderdagavond j.l. eene politieke rede in de zaal van den heer G. Vink.
De heer Van Raalte ontvouwde de reden, waarom het noodig is, dat alle liberalen van verschillende schakeeringen samengaan als bij de verkiezing in 1905, legde nader uiteen, hoe de Eerste Kamer eene partijkamer is geworden en besprak in den breede de politieke partijverhoudingen en de legerkwestie.
Noch voor het stellen van vragen, noch voor het debatteeren meldde zich iemand aan. De heer Van Raalte wees, in zijn slotwoord, op het grootste verschil tusschen deze campagne en die van 1905. Toen werd men, als het ware, achtervolgd door débatters en thans meldt zich geen enkele aan. Doch in de a.r. partij schijnt men eene nieuwe manier van debat te voeren. Men stuurt een paar kinderen, of een onderwizjer, ja, soms wel eene juffrouw, om verslag uit te brengen, wat zoo'n liberale mijnheer zegt.
Later gaat men onder partijgenooten er over debatteeren. Om hieraan een einde te maken, zou het beter zijn, besloten vergaderingen te beleggen.

- Bij het odnerzoek van den Schoolraad op 29 Mei j.l. te Utrecht verwierf de heer C. de Zeeuw Mz., onderwijzer met hoofdacte, het diploma voor C.N.S. en G.S.
Ook de heer A. Borst, onderwijzer met hoofdacte, tot vóór korten tijd onderwijzer aan de Bijzondere School alhier, verwierf hetzelfde diploma.

- De Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht deed 31 Mei j.l. uitspraak in de zak van A.H. alhier en veroordeelde hem, wegens mishadneling, tot f 6 boete of 6 dagen hechtenis.

- Op het laatst der vorige week kon men, dan eens aan "Het Zwaantje", dan weer aan den Straatweg een viertal perosnen, als heer gekleed, zien zitten, dei zich ten doel stelden, met kaartspelen dezen of genen geld uit den zak te kloppen. Merkten de heeren kwartjesvinders onraad, dan sprongen zij op de fiets en maakten zich uit de voeten. naar het gerucht de ronde doet, moeten een tweetal peronen er in "gevlogen" zijn. Ieder zij dus op zijn hoede.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 5 juni 1907 (30e jg. No. 3060)