rijsoord banner

- Feestelijke herdenking van het 10-jarig bestaan der Letterlievende Vereeniging "Cremer", opgericht 20 October 1880,
gehouden op 23 October, in de zaal van den heer A.J. Kasteelen te Ridderkerk.

Reeds eenige weken hoorde ik pranten alhier op het dorp, dat op 23 October de letterl. ver. "Cremer",
waarvan de heer Johs. Smit beschermheer is, haar 10-jarig bestaan feestelijk zou herdenken door het geven
van eene buitengewone uivoering.
Daar ik kunstlievend ben, besloot ik er heen te gaan, niet om verslag te geven, maar enkel voor mijn vermaak.
Daar ik evenwel dien avond zóó veel genoten heb, besloot ik een verslag er van op te maken en het ter plaatsing te zenden
aan de Hoeksche Waard. Half acht zou de feestviering beginnen, doch iom 7 ure ongeveer was
ik reeds present om een vest plaatsje te krijgen, want ik begreep dat, howel sommigen zouden
zijn afgeschrikt door eht hooge entree, er toch publiek genoeg zou zijn, omdat men wist dat er ook dames mede zouden spelen.
In de zaal van den heer KASTEELEN was alles puik in orde; trouwens dat zijn we gewoon van
dien heer. Ik nam plaats en langzamerhand kamer er meer en meer menschen, totdat ongeveer half
acht de zaal zeer goed bezet was.
Nu nam de muziek een aanvang. Zeer goed en zuiver werd door de aanwezige muzikanten de Ouverture
van Kesner gespeeld. Een groot applaus beloonde en voor dit spel. Hierna ging het scherm op en trad de
president op om de feestrede te houden. In korte doch krachtige woorden schetste hij het onstaan der vereeniging en wees
er op met hoeveel moeielijkheden deze vereniging te kampen had en nog heeft. Doch hij had zich
niet te beklagen over den steun der ingezetenen. In de eerste plaats herdacht hij den Beschermheer, vervolgende de
Eere-leden, darna de kunstlievende leden en eindelijk de leden van verdienste. Hij stipte nog even aan dat een paar jaar
gleden de vereeniging een vaandel was aangeboden door eenige dames, daartoe in staat gesteld door de milde giften van
velen, die aan "Cremer" op de eene of andere wijze verbonden waren. Dat vaandel was met 2 medailles versierd. Op een
ding wilde hij wijzen. Er was gebrek aan werkende leden. Eene vereeniging zoo als deze, zei hij, kan niet blijven bestaan
zonder werkende leden, dat zal een ieder begrijpen. Hij hoopte dat deze uitvoering er velen toe zou brengen werkend lid
der vereeniging te worden. Vervolgens riep hij allen een hartelijk welkom, na gezegd te hebben dat er
nu stukken zouden opgevoerd worden met dames, volgens den wensch van velen. Een tweetal dames hadden bereidwillig,
de rollen op zich genomen. Het eerste stuk dat nu gegeven werd, is het algemeene bekende doch schoone tooneelspel
"De Werkstaking", van Roosier Faasen. Het is een aandoenlijk stuk, wanneer de rollen vervuld worden
door personen, die goed op de hoogte zijn. En dat waren ze allen. Ik weet niet wat ik meer bewonderen moet, het
spel der dames of dat der heeren. Allen speelden onherroepelijk. Nat het eindigen kwam aan de .... etc.
Om 3 uur besloot ik naar huis te gaan. 't Was laat genoeg. Ik kwam thuis en dacht bij mij
zelve: Moge er vele werkende leden bij "Cremer" komen, opdat zij nog vele malen zulk eene uitvoering kan geven. Deze uitvoering behoort onder de allerbeste, die de vereniging in de 10 jaar van haar bestaan gegeven heeft. "Cremer leve nog lang!! En nu aan het einde nig sit: Hulde aan den president en de andere werkende leden voor de vele moeiten en opofferingen, die zij zich getroost hebbe, om zulk eene feestviering te organiseeren.
O, Kunstl. lid van "Cremer.
Ridderkerk, 24 oct. '90.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 29 oktober 1890 (13e jg. No. 1335)