rijsoord banner

RIJSOORD, 20 April. Werd in het afgeloopen jaar ons lieflijk gelegen Rijsoord door zoo'n groot aantal Amerikaansche schilders en schilderessen bezocht, dat er bijna plaats te kort was ze allen behoorlijk te huisvesten, dezen zomer wordt ruimschoots in die behoefte voorzien. De heer D. Van Warendorp toch heeft zijn koffiehuis met eene verdieping vermeerderd. Een elftal logeerkamers werden naar de eischen des tijds ingericht, terwijl een afzonderlijk ruim lokaal speciaal is ingericht voor atelier, ten behoeve der schilders. Van harte hopen we, dat én genoemde heer én de heer A. Noorlander niet in hunne verwachtingen bedrogen worden.

De grondwet 16-05-1893