rijsoord banner

- Ridderkerk, 14 Februari. Door den gemeente raad is een perceel weiland aangekocht, ten einde de tegenwoordige begraafplaats, die te klein is geworden, te vergrooten.
Tevens werd in de jl. gehouden raadsvergadering met algemeene stemmen besloten, eene som van f 200 beschikbaar te stellen voor de voorgenomen buitengewone bedeeling aan de armen ter gelegenheid van 's Konings verjaardag, zoodat, met de inzameling langs de huizen der ingezetenen voor hetzelfde doel, alhier eene flinke tegemoetkoming aan de armen zal kunnen worden verstrekt.

- Rijsoord, 12 Februari. Zoo verheugd onze visschers waren over den snelen dooi dioe het ijs zoo spoedig deed verdwijnen, zoo teleurgesteld is voor hen de opnieuw ingevallen vorst.
Werden door wijlen A.R. Van Nes c.s., een halve eeuw gelegen alhier in de Waal drie snoeken gevangen, te zamen 80 ponden wegende, dezer dagen werden door een der zoons in het zelfde water vier snoeken gevangen, te zamen wegend 70 halve kilo's. Ook de tuinlieden zijn niet weinig teleurgesteld, daar het bemesten en spitten al in vollen gang was ja zelfs al iets gezaaid werd en men nu ten gevolge der vorst alles heeft moeten staken.
Hoe groot de voorraad onbewerkt vlas ook was, vermindert deze onrustbarend en is het te voorzien, dat in den loop dezer maand verscheidene kooien af zullen komen. Gelukkig dat er uizicht bestaat, dat de stoomzwingelarij door aankoop uit andere provincien, zal blijven doorwerken.
Ook hier zullen 's Konings verjaardag de armen en de schoolkinderen niet worden vergeten.

- Slikkerveer, 14 Februari. De stoombootreederij FOP SMIT geeft gisteren ongeveer 6000 personen naar de ijsvlakte alhier vervoerd.

- Heerjansdam, 14 Februari. De heer N. Lagendijk is door den gemeenteraad beoemd tot lid der schoolcommissie alhier, in vervanging van den heer dr. L.W. Van der Sluijs, uit de gemeente vertrokken; bevorens had de heer J. Leenheer Cz, voor zijne benoeming als zoodanig bedankt.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 14 Februari. Ook de predikant en kerkeraad alhier hebben hunne gehoorzaamheid aan de Synode opgezegde en de kerkenorde van 1618 en '19 aanvaard.

- (advertentie) Heden overleden zacht en kalm onze geliefde Vader
PIETER NOORLANDER, in den ouderdom van 73 jaar en 9 maanden.
Eene ongesteldheid van slechts weinige dagen maakte een einde
aan zijn voor ons zoo dierbaar leven.
De Familie NOORLANDER.
J.I.-Ambacht, 17 Febr. 1887.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 16 februari 1887 (no. 951)