rijsoord banner

- Rijsoord, 17 Februari. Menigeen, die rijk met aardsche goederen gezegend is, verlaat des zomers voor korteren of langeren tijd zijn vaderland. Hoe is het ook mogelijk, dat zoo iemand het geheele jaar vertoeven kan in dat "land van mest en mist, van vuilen, kouden regen; in dat land van kikkers en baggerlui!" Neen, hij wil eerst het Parijsche leven leren kennen, dan zal hij gaan uitrusten aan Napels wateren. 't Is gelukkig, dat onze westelijke naburen niet zoo over Holland denken. Zij, de Amerikanen, verlaten juist hun vaderland, om al het schoone, hetwelk Holland en voornamelijk de omstreken van Rijsoord aanbiedt, met volle teugen te genieten. In den afgeloopen zomer waren er toch niet minder dan 30 in ons liefelijk gelegen plaatsje gelogeerd. En dezen zomer zullen naar alle waarschijnlijkheid wel meer komen. Nu reeds heeft zich al een tweetal Amerikanen hier gevestigd.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 18-02-1893