rijsoord banner

- Rijsoord, 14 November. Heden ochtend te 19 uur ontstond brand in de zwingelkeet van CORNELIS VAN NES, toebehorende aan den heer W. Nugteren, welke in korten tijd met het zich daarin ebvindende vlas en eenige gereedschappen een prooi der vlammen werd.
Het belendende huis, bewoond door den heer A.T. DE GROOT, werd met behulp van den brandspuit behouden. Oorzaak onebkend, doch daar het juist schaftijd was en niemand zich in die keet bevond, is het waarschijnlijk aan onvoorzichtigheid te wijten. Een en ander was tegen brandschade verzekerd. De nieuwe brandspuit, geleverd door den heer A.H. Van bergen, te Heiligerlee, die voor het eerst dienst deed heeft uitstekend gewerkt.
- Bij de Hervormde Gemeente alhier zijn benoemd tot Ouderling de heer M. Huijser Fz. en tot Diaken, de heer C. Van Gilst.
- Bolnes, 17 November. Ongeveer 3 weken geleden werd hier des avonds vermist F. PUNT, verver op de werf der heeren Gebrs. Pot alhier. Men vermoedt algemeen dat de arme man door een ongelukkig toeval te water geraakt en verdronken is. Nu is men dagen achtereen aan het ...;

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 18 November 1891 (14e jg. nr. 1445)