rijsoord banner

- Ridderkerk, 21 April. Door Burgemeester en Wethouders is aan G. Bestebreurtje, mr. timmerman, wonende alhier, vergunning verleend tot het mogen plaatsen van een benzinemotor van 8 P.K. voor machinale houtbewerking op het perceel gelegen aan den Pruimendijk, kadastraal bekend sectie C. no. 3002.
- De loteling dezer gemeente, Joh. van Beek, van de lichting 1910, is voor den dienst bij de Nat. Mil. afgekeurd en naar huis gezonden.
- Ingevolge art. 29 der Kieswet is door den heeer Js. Huijser, thans wonende te Dordrecht, bezwaar ingediend tegen de vastgestelde kiezerslijst 1911-12, om reden dat zijn naam daarop ten onrechte niet voorkomt.
- Door den heer S. de Waard, slooper te H.-I.-Ambacht, is vergunning gevraagd tot het oprichten van eene houtzagerij met petroleummotor van 15 P.K. op het perceel gelegen tusschen den Pruimendijk en den boezem de Waal, kadastraal bekend gemeente Ridderkerk, Sectie C. no. 3065. Het verzoek met bijlagen ligt ter gemeente-Secretaris ter inzage. Op Woensdag 3 Mei 1911 des voormiddags ten 11 ure, zal in het Gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten.
- Dinsdagmiddag reed de koopman J.D. de Kool, van Rijsoord 't Groentje in, toen plotseling zijn wagen omviel, doordat een der voorwielen van den wagen liep. Het paard viel eveneens om en verwondde zich aan den kop, doch het aller ergste was voor den koopman de schadepost aan zijn waren, want de wagen was geheel geladen met glas- en aardewerk en dat kan nu eenmaal niet tegen vallen, dat wordt men dagelijks gewaar.
- Ds. D. Overduin uit Amsterdam, die het beroep aannam naar de Geref. gemeente alhier, hoopt Donderdagavond 27 April bevestigd te worden door zijn vader, ds. Jac. Overduin uit Lisse en Zondag 30 April zijn intrede te doen.

- Rijsoord, 21 April. Het verzoek van G. Bestebreurtje, mr. timmerman, om in het perceel, kadastraal bekend sectie C. no. 3002, staande aan de noordzijde van den Pruimendijk, een benzinemotor van 8 P.K. voor machinale houtbewerking te mogen plaatsen, is door Burg. en Weth. toegestaan.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard 22-11-1911