rijsoord banner

- Strijen, 24 September. Er is alhier aangifte gedaan van een geval van besmettelijke typhus, voorkomende bij een kind van 11 jaren van W.K. te Mookhoek onder deze gemeente.

- Waren er de laatste jaren nog enkele jonge lieden die zich aangegeven hadden voor vrijwillige oefeningen in den wapenhandel, dit jaar is alles rustig en meldt zich niemand aan, trouwens in 1894 kreeg men zoo den indruk alsof de militaire autoriteiten de zaak te weinig steunden om te slagen en is het dus niet te verwonderen, dat de jongelui onverschillig worden. Zoo doende zullen de oefeningen ten platten lande weinig beteekenen.

- Bij publicatiƫn van den Burgemeester is ter kennis gebracht dat 1o de militieregisters voor belanghebbenden van de lichting 1896, gedurende acht dagen op de secretarie ter inzage liggen; 2o dat het primitiefkohier voor de bedrijfsbelasting no. 2 is invorderbaar verklaard en ter invordering van den Rijksontvanger toegezonden; en 3o dat de milicien C. In 't Veld ingedeeld bij het 3e regt. huzaren, lichting 1895 tegen 1 october a.s. is onder de wapnen geroepen om te worden gekleed en geoefend.

- Op 't oogenblik is a/d Oudendijk onder deze gemeente een kunstschilder aanwezig, die in ons land reeds de hoogste onderscheiding voor zijn werk heeft verkregen. Thans treedt hij op om in het Buitenland roemte verwerven. Hij zal een korten tijd hier verblijven, om schilderstukjes te maken en is nu hier dan daar in huis om zijn slag te slaan. Naar men zegt, schiet er voor de menschen bij die gelegenheid eene goede fooi over en dit zal menigeen hem met genoegen doen ontvangen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 25 september 1895 (18e jg.)