rijsoord banner

- Rijsoord, 3 September. Ter gelegenheid van den jaardag van H.M. Koningin Wilhelmina wapperde van vele woningen de nationale driekleur met of zonder oranjewimpel. Voor de leerlingen der Openbare School was de morgen van dien dag tot een feesttijd bereid. Versierd met cocarde, sjerp of vlag kwamen ze op gewonen tijd de school binnen, waar ze rijk werden onthaald op krentekoeken, taartjes en melk. Door den heer Hijlckama Vlieg te Oud-Beierland werden ze groepsgewijze gephotografeerd. In vroolijke stemming verlieten ze om elf uur de school. Des avonds te acht uur trok het Christelijke fanfarecorps al blazende en trommelende van uit hun repetitielokaal naar de keurigversierde en verlichte schuur van den heer A. Noorlander, waar het, daartoe uitgenoodigd door de bij genoemde heer verblijf houdende Amerikaansche toeristen, vele nommers ten beste gaf. De verschillende nommers werden afgewisseld door het zingen van een drieal solo's, waarbij eene der Amerikaansche dames accompagneerde. Door de toeristen was voor de muzikanten en genoodigden voor eene gulle tractatie gezorgd. Een tweetal nommers, het oude Wilhelmus en een marsch, werden door het korps nog in de open lucht gegeven. De anders zoo stille Waalweg was natuurlijk dienavond in een druk gewoel herschapen.

- De vijftien-jarige A. Van Kleef, die voor eenige dagen op de werf van de firma Smulders door den val zijn neus zoodanig kwetste, dat men voor het behoud er van vreesde en wiens opneming in het Ziekenhuis te Rotterdam noodig geoordeeld werd, heeft Zondag j.l. genoemd gesticht met behoud van zijn neus verlaten.

woensdag 4 september 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2462