rijsoord banner

- Ridderkerk, 10 Augustus. De heer A. Blijdorp, onderwijzer aan de bijzondere school alhier op het Dorp, is benoemd tot hoofd der te openen bijzondere school te Holkerveen, gemeente Nijkerk.
- De behoeftige A. Plaisier aan den oostendam mocht dezer dagen van H.M. de Koningin-Moeder ontvangen eene gift van f 20.
- H. de Werker, milicien der lichting 1905 en gediend hebbende bij het korps Genietroepen te Utrecht, is wegens gebreken voor den dienst afgekeurd.
- Wegens bijzondere omstandigheden is door het Gemeentebestuur andermaal eene oproeping gedaan van sollicitanten voor vervulling der vacature van onderwijzer aan de openbare school op het Dorp.
- Bij publicatie van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente is ter openbare kennis gebracht, dat het verzoek van de Naamlooze Vennootschap "Electrotechnische Industrie" alhier (Directeuren de heeren W. Smit en A. Pot te Slikkerveer) om op het perceel, gelegen te Slikkerveer, kadastraal bekend in Sectie G no. 788, eene instrumentmakerij te mogen oprichten, door hen is toegestaan.
- Rijsoord, 10 Augustus. De heer G. de Zeeuw slaagde dezer dagen te 's Gravenhage voor het examen hoofdakte.
- Bolnes, 10 Augustus. Het was Woensdag een aangename dag voor de kinderen der hoogste klassen der Christelijke school alhier. Te 7 1/2 ure 's morgens vertrokken zij met hun onderwijzers [...]

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 11-08-1906