rijsoord banner

- Rijsoord, 27 November. Op de vergadering van het departement Overmaassche Dorpen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, te houden op Maandag 3 December a.s, des avonds te zeven uur, zal als spreker optreden de heer Dr. A. van Raalte, met het onderwerp: "Vervalsching van levensmiddelen". Tot deze vergadering hebben ook toegang de leden van het Groene Kruis.
- Aangezien de heer C. Stok Lz. voor zijne benoeming als ouderling bij de Gereformeerde Kerk heeft bedankt, zullen de stemgerechtigde mannelijke lidmaten Zondagmorgen a.s., na afloop der goddienstoefening, in de gelegenheid gesteld worden in diens plaats een anderen te stemmen uit het volgende drietal: H. Tamerius, J. van der Jagt en J. Klootwijk Az.
- Bij de Gereformeerde kerk is T. Opmeer aangesteld als deurwachter.
- In de zitting vand en Raad van beroep (ongevallenverzekering) te Dordrecht van 26 november j.l. werd o.m. uitspraak gedaan in de zaak C. van Nes, vlasboer.
Door het bestuur der Rijksverzekeringsbank, was het totaal bedrag voor het loon, waarvoor door C. van NES, vlasboer alhier, premie moest worden betaald en daarmede ook het bedrag der premie verhoogd. Hij kwa tegen deze beslissing in beroep en vroeg een lager gevarenpercentage voor zijne onderneming.
Voorts vorderde hij verlaging van het loonbedrag, omdat ten onrechte zijn seizoenarbeiders als vaste werklieden waren beschouwd, die het geheele jaar in zijne onderneming werkzaam waren en zijne jeugdige werkkrachten als werklieden. Eindelijk meende klager, dat zijne zoons geen werklieden waren in den zin der wet.
De Raad overwoog, dat van verandering van gevarenpercentage hier geen sprake kan zijn, aangezien de aangevallen beslissing alleen de berekening van het premiebedrag betrof, en dat eigen zoons, indien werkzaam in de onderneming huns vaders, wel degelijk zijn te beschouwen als werklieden. Doch van de seizoen-arbeiders bleken slechts zeer enkele werklieden te zijn, die het geheele jaar werkten in zijne onderneming, terwijl ook de Raad de jeugdige werkkrachten in de vlasindustrie niet als leerlingen beschouwden.
Dienovereenkomstig werd 't totaal-loonbedrag, gelijk het bij de bestreden beslissing was vastgesteld, verlaagd.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard woensdag 28-11-1906 (No. 3006)