rijsoord banner

- Rijsoord, 21 December. Bij de gehouden verkiezing voor ouderlingen en diakenen in den kerkeraad der Ned. Herv. gemeente alhier zijn gekozen de heeren L. De Koning Hz. tot ouderling en J. Nugteren Lz. tot diaken.

- Verleden week had de jaarvergadering plaats van de vereeniging tot wering van bedelarij alhier. Uit de rekening en verantwoording van den secretaris-penningmeester bleek, dat een saldo van ruim f 43 in kas is. behalve de vast bedeelden viel er dit jaar nog veel te doen aan tijdelijken onderstand. Een voorbeeld voor andere gemeenten mag het werk der vereeniging alhier genoemd worden. Zenden andere gemeenten hunne behoeftigen, jogne, maar ook helaas ouden van dagen in weer en wind langs straten, dijken en wegen, hier niet zoo. De oudjes zitten, dank zij den steun der vereeniging, om een warmen haard en houden zich met het een of ander nuttigs bezig en ook voor de gegoeden is zulk een toestand een voorrecht de gerustheid dat de behoeftigen geen gebrek lijden en men aanhoudend niet naar de deur behoeft te loopen om liefdegaven uit te reiken, en dan nog zeker te zijn of de penning wel goed besteed is.
De heeren W. Lamers als president en M. Huizer als penningmeester werden herkozen.

- 't Schijnt hier voor de broodbakkers heel wat te beloven. Nu pas weer en bakkerij opgericht door den heer A.R. Van Nes, dit is de derde nieuwe bakker in de laatste twee jaren. Speculeeren zij op de Amerikanen die des zomers in steeds toenemend getal hier vertoeven? Zoo slim zijn de lui wel, om den eenmaal gestelden prijs van het brood te behouden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 22 december 1894 (17e jg.)