rijsoord banner

Gids voor Dordrecht, uitgegeven met medewerking van de Vereeniging tot bevordering van den bloei van Dordrecht en omstreken (Vreemdelingenverkeer) (Morks en Geuze)
(circa 1898)

[pagina 42]
eerste om de indrukwekkende schoonheid van de natuur
op deze in de wateren vooruitgeschoven Zuidpunt van het
eiland; ten tweede om dat grootsche voortbrengsel der
menschelijke kunst, de groote spoorwegbrug over het
Hollandsch Diep.
De brug is een waar reuzenwerk. De afstand van wal tot
wal bedraagt ter plaatse van de overbrugging 2540 Meter,
d.i. ongeveer 1/2 uur gaans. Door 2 landhoofden, één aan
deze zijde ter lengte van 700 Meter, en één aan de over-
zijde, van 340 Meter, heeft men den te overbruggen afstand
tot 1500 Meter teruggebracht. De eigenlijke brug rust op
13 zware pijlers. Het bouwen ervan is een werkelijke triomf
der waterbouwkunde. De uit veen- en slijklagen bestaande
bodem van het Hollandsch Diep leverde aanvankelijk allerlei
teleurstellingen op. De 10 pijlers aan de zijde van Willems-
dorp zijn gebouwd op een gemeenschappelijke onderlaag
van beton, bijeengehouden door een kisting van palen. De
3 zuidelijke pijlers wier bouw de grootste moeielijkheden
heeft opgeleverd, staan elk op een afzonderlijke fundeering.
Het opbouwen der pijlers is geschied door middel van
kolossale ijzeren kokers, die boven de oppervlakte van het
water uitstaken en waarin de werklieden, nadat het water
er uit gepompt was, hun arbeid verrichtten.
De trotsche schoonheid van het Hollandsch Diep met
zijne indrukwekkende luchten lokt vele schilders naar hier.
Enkelen hebben de spoeren van hun verblijf achtergelaten
in den vorm van schilderstukken op een der deuren in
het hotel en koffiehuis Waterloo. Het vreemdelingenboek
van dit cafe bevat tal van merkwaardige betuigingen van
bewondering voor de schoonheid van het landschap en ...
van tevredenheid over het verblijf in het hotel.
Er is ook gelegenheid voor roeitochtjes, visch- en jacht-
partijen.
NAAR RIJSOORD. Dit dorp is buiten het Dordtsche eiland

[pagina 43]
gelegen. Men bereikt het, wanneer men, na aan het Zwijn-
drechtsche veer te zijn overgevaren, gedurende één uur den
beschaduwden straatweg volgt, die nabij het veerplein in
den polder afdaalt.
Rijsoord is een behoorlijk plaatsje, dat om deze reden
mede door schilders uit alle oorden der wereld wordt be-
zocht. Zij vormen er des zomers een veeltalige artistieke
kolonie, die zich des daags, als het de tijd van schilderen
is, naar alle richtingen verstrooit, maar tegen den avond
terugkeert naar het gemeenschappelijk verblijf, het hotel
Warendorf. Op regenachtige dagen wordt er geschilderd in
den koepel.
Het hotel Warendorf is lief gelegen aan de kleine rivier
het Waaltje, een schilderachtig watertje, dat volop gelegen-
heid aanbiedt voor het maken van studies naar de natuur.
De vreemdeling die slechts vluchtig Rijsoord bezoekt, vindt
een alleraangenaamst zitje op de galerij, die langs het
riviertje gebouwd is.
Indien men, van Dordt uit, langs den straatweg naar
Rijsoord gegaan is, verdient het aanbeveling de terugreis
te variëeren door een der volgende wegen te kiezen. Men
kan òf lkangs het Waaltje, over het dorp Hendrik Ido
Ambacht naar Zwijndrecht-Dordt terugkeeren, of wel den
straatweg volgen tot waar hij, na zich tweemaal recht-
hoekig te hebben omgebogen, een zijweg rechts heeft, langs
welke men binnen 10 minuten, het riviertje de Devel
bereikt; de wandeling langs dit aardige watertje is vol van
de schilderachtigste effecten.

Gids voor Dordrecht en Omstreken