rijsoord banner

- Rijsoord, 5 Maart. De Muziekvereeniging "Eensgezindheid", directeur de heer M. Willemstijn, gaf j.l. Woensdagavond eene uitvoering in de zaal van het Rijsoordsch Koffiehuis. Was de opkomst van het publiek niet zoo groot als op den avond van den 1sten Kerstdag, het gehalte ervan was op dezen avond oneindig beter. Met rust en genoegen kon men thans luisteren naar de verschillende nommers, die "Eensgezindheid" ten gehoore bracht.
Heel wat geduld en energie is er noodig, om in een betrekkelijk korten tijd eene muziekvereeniging zoover te brengen,a ls thans genoemd fanfarekorps, onder leiding van zijnen flinken, talentvollen directeur gekomen is. Mocht het den heer Willemsteijn gegeven zijn, nog tal van jaren zijnen krachten aan "Eensgezindheid" te wijden en mochten de leden toonen, dat zij deze toewijding ten volle op prijs stellen.
Mej. Franken en de heer Candel, de beide bekende Dordtsche humoristen, tot wier lof heusch niets vermeld behoeft te worden, verhoogden door hunnen voordrachten het genot van dezen avond.
- Gedurende de maand Februari j.l. werden op het hulp- en telegraafkantoor alhier verzonden 24 en ontvangen 42 telegrammen.

- Bolnes, 5 Maart. Jl. Dinsdagavond had in Volksbelang het 13de jaarfeest plaats van de Chr. Jongedochtersvereeniging Martha. Te half acht uur werd het feest door den heer P.A. Joen, godsdienstonderwijzer alhier met gebed en toe[...]

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 06-03-1909 (no. 3241)