rijsoord banner

Smidshoek [Smitshoek], 19 Mei. Bij den aanvang van het nieuwe schooljaar zijn op de Openbare School elf nieuwe leerlingen igneschreven.

- Ridderkerk, 19 Mei. Door heeren Burgemeester en Wethouders dezer gemeente is bij publicatie dd. 16 dezer ter algemeene kennis gebracht, dat de herziene lijst van inkwartiering, bevattende de namen der inwoners die voor het verleenen van inkwartiering en onderhoud van krijgsvolk in aanmerking komen, gedurende 14 dagen ter gemeente-secretarie ter inzage ligt. Bezwaren kunnen bij heen worden ingebracht binnen den gestelden termijn.

- De jongelieden van 16-24-jarigen leeftijd, die a.s. winter aan het voorbereidend militair onderricht wenschen deel te nemen, moeten zich vóór 1 Juni a.s. ter Secretarie aanmelden.

- Bij besluit van heeren Gedeputeerder Staten is de loteling T. Alderliesten, no. 54 der lichting 1908 voor den dienst ongeschikt verklaard. Daardoor is thans aan de beurt van oproeping gekomen H.W. Singewald no. 61.

- Aan Mej. de Wed. Rodenburg-Van der Jagt is door het gemeentebesuur verggunning verleend voor den verkoop van sterken drank in het klein, in het perceel, gelegen aan den Molendijk, wijk D. no. 108.

- Rijsoord, 19 Mei. De Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht behandelde in hare zitting van 15 Mei j.l. de volgende strafzaak:
op Zondag, 19 April bevonden zich een viertal fietsrijders uit Dordrecht op den Rijksstraatweg alhier, toen een hunner, A. de Jongh, van M. v.d. G. uit H.I.-Ambacht een trap tegen zijn rijwiel kreeg, waardoor de Jongh omviel en aan de hand bloedend verwond werd.
Het O.M. concludeerde tot vrijspraak, aangezien hij het wettig en overtuigende bewijs niet geleverd achtte.

- De heer J. Bol te Ridderkerk, die de vorige week slaagde voor het onderwijzersexamens, is benoemd als onderwijzer aan de Christelijke School alhier.

- Zwijndrecht, 19 Mei. Mej. P. Schotel alhier is benoemd tot onderwijzeres aan de Chr. School te ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 20 Mei 1908 (31e jg. No. 3160)