rijsoord banner

Rijsoord, 22 Januari. De vereeniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek alhier, hield de vorige week ten huize van den heer D. Van Warendorp, eene vergadering, waarop zij zou beslissen, welk feestje den leerlingen der openbare school zou aangeboden worden ter gelegenheid van het huwelijk van H.M. de Koningin. De voorzitter opende de vergadering, doch moest, daar de secretaris wegens ongesteldheid afwezig was en geen notulen ter tafel aanwezig waren, van de gewone orde der zaken eenigszins afwijken. De leden der vereeniging en zij, die uitgegenoodigd waren deze vergadering bij te wonen, werden hartelijk welkom geheeten. Alle aanwezigen waren het eens, dat het te houden schoolfeestje buiten bezwaar der kas moest geschieden. Na enkele besprekingen werd besloten, dat het feestje over den dag zou plaats hebben en wel liefst indien het mogelijk was op den dag van het huwelijk zelf. Mochten evenwel sommige omstandigheden samenwerken, dan zou men het moeten verzetten. Bepaalde aanwijzing en omschrijving er van kon men feitelijk niet doen, aangezien men eerst moet afwachten, hoe groot de som is, waarover men te beschikken heeft. Na afloop der verschillende besprekingen werd den aanwezigen eene lijst aangeboden, waarop goed geteekend werd. De heeren E. Karseboom en C. Huijser zullen verder de lijst laten circuleeren, terwijl de heeren J.C. de Back, W.H. Lenselink en Mej. W.M. Van Nes met genoemde heeren de feestcommissie zullen vormen.

woensdag 23 januari 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2398