rijsoord banner

- Rijsoord, 17 Juni. De vereeniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek hield Vrijdagavond jl. ten huize van den heer D. van Warendorp hare jaarlijksche zomervergadering, welke door een samenloop van verschillende omstandigheden niet buitengewoon druk bezocht was. De voorzitter, de heer J.C. de Back, opende de vergadering en heette den aanwezigen welkom, waarna door den Secretaris de heer B.J. Aalbers voorlezing geschiedde van de notulen der vergadering op 22 November 1901, welke notulen onveranderd werden goedgekeurd. Het eenige punt, dat op de agenda stond, was: "Schoolfeest". De voorzitter herinnerde eraan, hoe het vorige jaar het zomeruitstapje werd uitgesteld en deelde mede, dat het bestuur geen bepaald voorstel had. Na eenige besprekingen kwam men tot het volgende: De leerlingen uit de hoogste klasse gaan naar Scheveningen, terwijl den overigen leerlingen een feestje in de school zal bereid worden of de leerlingen der hoogste en middelste klassen brengen een bezoek aan de Rotterdamsche diergaarde, terwijl die der laagste klasse in de school zullen onthaald worden. Nadat de stemmen in het eerste staakte, werd het laatste daarna aangenomen. Als datum werd vastgesteld 26 of 27 Juni a.s.

- Door de kerkvoogdij der Ned. Herv. kerk is de heer J.P. Leenheer te Heerjansdam benoemd tot organist bij genoemde kerk.

woensdag 18 juni 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2544