rijsoord banner

- Ridderkerk, 26 Augustus. Ontvreemding rijwiel. Zaterdag 18 Augustus j.l. begaf de heer G.A. de Zeeuw Az. zich per rijwiel naar den te Rijsoord woedenden brand.
Daar gekomen zette hij dit rijwiel op de nabij den brand gelegen afgesloten molenwerf van den korenmolenaar de heer A. de Kool. Toen hij terugkwam om zijn rijwiel te gaan halen bleek hem, dat dit reeds door een ander had plaats gehad en hij daardoor genoodzaakt was te voet huiswaarts te keeren. Het rijwiel was gemerkt "Imperial" no. 25179 en nog slechts korten tijd in gebruik.

- Mej. C. van der Gijp, volontaire aan eene openbare lagere school te Rotterdam, vroeger alhier op het Dorp, komt voor op de voordracht voor onderwijzeres aldaar.

- Heerjansdam, 25 Augustus. Van af 18 April tot 21 Augs. kwamen in deze gemeente geen sterfgevallen voor.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 26 augustus 1905 (28e jg. No. 2875)