rijsoord banner

Rijsoord, 6 Juni. Aan de uitnoodiging tot eene vergadering van belanghebbende ter bespreking van Rijsoordsche belangen op Woensdag 4 Juni jl., des avonds te half acht op de zaal van den heer D. van Warendorp, hadden 58 personen gehoor gegeven. De heer A.R. van Nes Cz., op wiens initiatief deze vergadering belegd was en die haar presideerde, deelde o.a. mede, dat het onderzoek naar de scheiding geleerd had, dat zulks niet gemakkelijk gaat, het op dit oogenblik niet gewenscht is en er derhalve geen werk meer van zal gemaakt worden. Deze vergadering kan dan ook beschouwd worden als een uitvloeisel van de motie van den heer F.H. van Leeuwen, voorgesteld in de vergadering van 1 Mei ll. Genoemde motie behelsde het vormen van een comité, om de grieven voor de stiefmoederlijke bedeeling op papier te stellen, ze bij den gemeenteraad in te dienen en de beide of een van beide alhier wonende gemeenteraadsleden het interpeleeren op te dragen. Nadat eenigen hunne grieven met de noodige toelichtingen hadden opgenoemd, welke grieven liepen over het drinkwater, het straat- en weggeld, de begrinting, de verlichting, den reinigingsdienst, de bouwverordening, de politieregeling en de waterleiding, werd er besloten een comite te vormen, dat zal bestaan uit 6 leden, van elke richting 3. Uit een grostal werden bij stemming gekozen de heeren A. Huijser Mz., J.G. de Zeeuw, A.R. van Nes Cz., G.H. van der Poel, G.H. de Zeeuw en L. de Kool. De heer J.G. de Zeeuw verklaarde zijne benoeming niet aan te nemen, zoodat in dienst plaats als gekozen werd beschouwd de heer W. Legerstee, doch ook deze bedankte. De heer J.J. Hooimeijer, thans aan de volgorde, bedankte in het eerst ook, doch op verlangen van de geheele vergadering, nam hij zijne benoeming aan. Op voorstel van den heer Van Leeuwen werd besloten, dat het comité permanent zal blijven, dat het het recht heeft, zoo noodig, eene nieuwe vergadering te beleggen, dat tot 7 Juni a.s. ieder het recht heeft, hij een der commissieleden, zijne grieven te dienen, dat het ontwerp adres bij den heer Van Nes van 1-5 Juli, bij den heer Reedijk van 7-12 Juli en bij den heer Huijser van 14-19 Juli zal ter inzage liggen en dat het comité een schriftelijk verzoek zal richten tot de Rijsoordsche gemeenteraadsleden, om in den gemeenteraad er over te interpelleeren.

woensdag 11 juni 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2542