rijsoord banner

- Ridderkerk, 13 Januari.
Bevolking op 31 December 1886.
3870 M 3758 V 7628 T

Geboren 156 M, 159 V, 315 T
Ingekomen 152 M 170 V 322 T = 308 M, 329 V, 637 T.
= 4178 M, 4087 V, 8265 T.
Overleden 75 M, 86 V 161 T
Vertrokken 210 M 209 V 419 T = 285 M 285 V 580 T.
= Bevolking op 31 Dec. 1887: 3893 M(annen), 3792 V(rouwen), 7685 T(otaal)
Aantal huwelijken 52; betrekkelijke sterfte 47,14; onechtgeboorten 7; getal tweelinggeboorten 3;
levenloos geborenen 14.

- Het getal kiezers volgens de nieuwe lijsten bedraagt voor de Tweede kamer en de Provinciale Staten 298; vroeger 148; voor den gemeenteraad 296, vroeger 222; lodgers komen er niet op voor.

- Het getal lotelingen voor de Militielichting 1888 bedraagt 73.

- Vanwege het hoofdbestuur trad op den 5 Januari jl. in de vergadering van het Departement "Overmaassche Dorpen" der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Rijsoord als spreker op, de heer ds. A.H. Van der Meulen van Haastrecht, handelende over "Weezenverpleging."
In eene boeiende lezing schetste spreker zijn auditorium den toestand in den zoogenaamd ouden tijd, den nieuweren tijd en den tegenwoordigen wees hij op de gebreken die bestonden, voor een gedeelte zijn opgeheven en op hetgeen nog te verbeteren valt, om ten slotte te wijzen op het groote nut dat in deze wordt verricht door de Maatschappij tot opvoeding van weezen in het huisgezin, waarvan spreker een groot voorstander bleek te zijn. Met aandacht werd spreker tot het einde aangehoord; jammer dat de opkomst betrekkelijk klein was, hetgeen moet worden toegeschreven aan het barre weder en den slechten toestand der wegen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 14 Januari 1888 (11de jg no. 1046)