rijsoord banner

- Rijsoord, 9 April. De afdeeling "Rijsoord" der Centrale Liberale Kiesvereeniging in het district Ridderkerk hield j.l. Maandagavond, onder presidium van den heer J.H. Verkerk, eene vergadering. Na opening en het lezen der notulen van de vorige vergadering, welke onveranderd werden goedgekeurd, werd overgegaan tot het keizen van een bestuurslid, waartoe werd gekozen de heer E. Karseboom, die de benoeming aannam.
Alvorens over te gaan tot eht kiezen van een lid voor het Centraal Bestuur, wijdde de Voorzitter eenige waardeerende woorden aan den heer B.J. Aalbers, die, door hoogen ouderdom en om gezondheidsredenen, zich verplicht had gevoeld, zijn ontslag te nemen als lid van het Centraal Bestuur. In zijne plaats werd nu gekozen de heer R. Plaisier Jz te Oostendam, die, als niet ter vergadering aanwezig, met zijnen benoeming in kennis zal worden gesteld.
Het 3de punt der agenda was: het candidaat-stellen voor de Tweede kamer. Na bespreking der candidaten, voorkomende op de groslijst, werd, bij stemming, de heer Dr. Mr. H.J. Romein te 's-Gravenhage, candidaat gesteld.
Tot afgevaardige en tot plaatsvervanger ter Centrale vergadering werd door het Bestuur gekozen de heeren J. Laaij en E. Karsseboom, die zich deze keuze lieten welgevallen.
Niets meer te behandelen zijnde sloot de Voorzitter de vergadering.
- Op het hulppostkantoor zijn over het eerste kwartaal 1909 inlagen gedaan tot een bedrag van f 526,35 terugbetalingen tot een bedrag van f 199. Het aantal inlagen bedroeg 94, dat der terugbtalingen 12.
- Gedurende de maand Maart zijn op het hulptelegramkantoor behandeld 76 telegrammen, n.l. 26 verzonden en 50 ontvangen.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 10-04-1909 (no. 3251)