rijsoord banner

- Rijsoord, 29 November. Aangezien de heeren W. Wilschut en Jb. van Nes voor hunne benoeming als ouderling en diaken bij de Gereformeerde kerk bedankt hebben, zal Zondagmorgen a.s. na afloop der godsdienstoefening door stemgerechtigde manslidmaten eene stemming plaats heben voor ouderling tusschen de heeren J. Hooimeijer en P. Klootwijk en voor diaken tusschen de heeren A. van 't Hof en W. Visser.

- Ter vervanging van den heer A.J. Mooij, die wegen vertrek naar elders ontslag heeft genomen als Directeur der Zangvereeniging "Excelsior", welke hare repetiti├źn houdt in de openbare school aan den Pruimendijk, is als zoodanig benoemd de heer W.H. Lenselink.

- Zondagmorgen j.l. werd de heer A.A. van Stipriaan Luïscius, candidaat tot den Heiligen Dienst en beroepen leeraar bij de Ned. Herv. kerk alhier, in zijn ambt bevestigd door Ds. Sitton van Heerjansdam, consulent dezer kerkelijke gemeente: Zijn Eerwaarde had tot tekst gekozen Spreuken 8:17b. Des middags verbond zich de nieuwe leeraar aan zijne gemeente met eene rede over I Corinthen 1:16.

- Op den 22sten April l.l. werd de heer O.W.P. van T. [Tussenbroek] te Dordrecht door het kantongerecht te Ridderkerk veroordeeld tot f 5 boete subs. 1 dag hechtenis, ter zake van het niet voldoen aan het leggen van planken en zetten van leuningen of ten minste het onderhouden daarvan op het Kerkepad, liggende achter de bouwmanswoning "Burghoeve" alhier. Van dat vonnis had beklaagde cassatie aangeteekend en werd hij arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden, dd. 17 October j.l. naar de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht verwezen, om opnieuw behandeld en afgedaan te worden. In de zitting van genoemde Rechtbank op Vrijdag 23 November j.l. werd deze zaak behandeld. Het Openbaar Ministerie vorderde f 5 boete subs. 2 dagen hechtenis. Mr. J. Salomonson trad als gemachtigde voor beklaagde op.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 30 november 1904 (27e jg. No. 2798)