rijsoord banner

Rijsoord, 11 Juni.
Op Vrijdag a.s. des avons ten 6 uur zullen de leden van de afdeeling "Eiland IJselmonde" v.d. Holl. Maats. v. Landbouw eene vergadering houden bij den heer Van Warendorp alhier. Punten van behandeling zijn:
1o. Opening der vergadering en lezing Notulen vorige vergadering. 2o. Mededeeling ingekomen stukken. 3e. Benoeming van een Bestuurslid in plaats van den Heer C. Barendregt N.Rz., die als zoodanig heeft bedankt. 4o. Benoeming van een Afgevaardigde ter Algemeene vergadering en bepaling der reiskosten. 50. Punten van Beschrijving voor de 59ste Algemeene Vergadering, te Gouda, op Woensdag 11 Juli 1894.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 13 juni 1894 (17e jg.)