rijsoord banner

- Rijsoord, 7 Februari. In de jl. Dinsdagavond gehouden vergadering der zangvereeniging "Oefening en Uitspanning" alhier, bracht de penningmeester, de heer W.H. Lenselink, verslag uit omtrent den toestand der kas. Hieruit bleek, dat de ontvangsten over het afgeloopen jaar hadden bedragen f 173,19, terwijl de uitgaven hadden beloopen f 155,33, zoodat er een batig saldo rest van f 17,86. Bovendien is nog in de Nutsspaarbank belegd f 23,08. Bij de verkiezing van een bestuurslid, ter vervanging bij de periodieke aftreding van den heer W.H. Lenselink, werd deze herkozen. Het bestuur bestaat thans uit de heeren J.C. de Back, directeur-president; C.A. Karsseboom, vice-president; A. Reedijk, secretaris; W.H. Lenselink, penningmeester en A. Velthuizen, bibliothecaris. De vereeniging telt 43 werkende leden, 18 kusntlievende leden en 2 eereleden.

- Zondagmiddag jl. ontstond, door een onbekende oorzaak, brand in een zwingelkeet, staande aan den Noldijk en toebehoorende aan C. van B. Genoemde keet brandde, met al wat er zich bevond als vlas en gereedschappen tot den grond af. Dank zij den gunstigen wind en de krachtige hulp der omwoners bleef eens in de nabijheid staande schuur gespaard. Het kleppen der klok noch het bedienden der brandspuit was noodig.

woensdag 12 februari 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2508