rijsoord banner

- Rijsoord, 12 September. De Unie-Collecte bracht dit jaar hier op f 420, tegen f 418,80 verleden jaar.

- Bolnes, 11 September. Van de werf der heeren Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het rijnschip genaamd "Vaderland', groot p.m. 525 last, gebouwd voor rekening van den heer Julius de Gruijter te Ruhrort. Daarna werden de kielen gelegd: één voor een dito rijnschip, dat genoemd zal worden Freiheit, eeneens voor rekening van genoemde heer, en één voor rekening van de Hollandsch-Duitsch-transport maatschappij, directeur de heer G.L.W. Peters te Rotterdam.

- (advertentie) A.C. HOFMAN Pz., Dordrecht.
Magazijn Dolhuisstraat, no. 3, bij de VUILPOORT
Goedkoopst adres voor verfwaren, machine-kamerbehoeften, olien, carbolineum, teer, blackvernish, lijm enz.

- (advertentie) Cursus voor de Hoofdakte.
Ondergeteekenden zullen bij genoegzame deelneming, met ingang van 1 October a.s. te Dordrecht, een CURSUS openen ter opleiding van onderwijzers voor de hoofdonderwijzersacte. Deze cursus zal omvatten: Nederl. Taal, Letterkunde en Stijl, Opvoedkunde en Methodiek; Rekenen; Natuurkunde; Natuurlijke Historie; Wis- en Natuurkundige Aardrijkskunde en Teekenen
Inlichtingen te bekomen en zich aan te melden bij een der ondergeteekenende voor 25 September.
C.L. van Balen, Dubbeldam.
A.J.P. de Beste, Dordrecht.
F.M. Mulders, Zwijndrecht

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 12 september 1890