rijsoord banner

- Rijsoord, 21 April. Onze vroegere leeraar en herder Ds. W. Lamers, thans te Rotterdam, is bij Koninklijk Besluit van 16 dezer benoemd tot lid van den Voogdijraad Rotterdam I.

- Zondag 26 April a.s. hoopt de heer Poutsma te Rotterdam op te treden in de Ned. Herv. Kerk, om te spreken in het belang der Zending. tevens zal eene collecte gehouden worden.

- Zondagmiddag j.l. omstreeks vijf uur, liepen op den Rijksstraatweg een 8 à 9 tal opgeschoten jongens uit het naburige H.I.-Ambacht luid te zingen, toen achter hen 4 jongens kalm kwamen aanfietsen, die terugkeerden naar de stad hunner inwoning, Dordrecht. Opeens werden twee dezer jongens door enkele van het bovengenoemde gezelschap van hunne fietsen getrapt en geduwd, waardoor de eene jongen eene wonde aan de hand en aan de wang opliep, terwijl de tweede er met een gat in de kous afkwam. Op aanraden van de heeren P. en L., die juist op den Straatweg wandelden, geaven de Dotdsche jongens van het gebeurde kennis aan onzen buitengewonen veldwachter. Nu de namen van belhamels bekend zijn, is het te hopen, dat de daders hunnen welverdiende straf niet zullen ontlopen.

- Slikkerveer, 20 April. Heden hield het Leger des Heils, afdeeling Rotterdam, eene openluchtmeeting op het terrein achter de woning van den heer L.A. Zwart alhier. Alhoewel het weer alles behalve gunstig was; zonneschijn werd telkend afgebroken dooer sneeuw- en hagelbuien, was de opkomst van het publiek tamelijk goed. Van tijd tot tijd speelde het muziekcorps, en zong de zangvereeniging. verschillende sprekers voerden achtereenvolgens het woord. De meeting werd met gebed geopend en gesloten.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 22 April 1908 (31e jg. No. 3152)