rijsoord banner

NUNSPEET
VOOR HET DIERENRAMFENFONDS.


Dinsdag werd in hotel Ittmann een avond georganiseerd ten bate van het Dierenrampenfonds.
Velen waren aanwezig, ook burgemeester Martens.
Freule Ima van Eysinga werkte aan deze avond mee door in kleurenbeelden de door haar gemaakte aquarellen te laten vertonen over Selma Lagerlofs boek Nils Holgersons wonderbare reis.
Mr. v.d. Veur eveneens uit Elspeet, sprak een kort welkomstwoord namens de Ned Ver tot Bescherming van Dieren.
Hy zette uiteen hoe men tot deze avond gekomen was en dat ook de dieren in het rampgebied onze hulp behoeven roerende staaltjes zijn tijdens de ramp voorgevallen van kinderen die nog hun hond of kat in de arm meesleepten en vele andere treffende voorbeelden van treffende voorbeelden van liefde voor het dier.
Spr dankte freule Van Eysinga en mej. v. Ballintijn voor hun aanwezigheid.
Hij dankte voorts de fam Struvé voor het belangeloos afstaan v d zaal en gehele hotel-accommodatie, mevr v.d.Tuuk en mevr Starke voor het afstaan en bedienen van het projectie-apparaat mevr. v.d. Linde en mevr. v. Berenstein voor het organiseren van deze avond en de gemeente voor het geven van vrystelling van vermakelijkheidsbelasting.
Ten slotte bracht mr. v.d. Veur een ere saluut aan de grootste schrijfster, die Zweden dat zoveel voor ons land tydens de ramp deed heeft voortgebracht.
Hierna kreeg mej v Ballintijn de gelegenheid een korte inleiding te houden.
Selma Lagerlof was onderwijzeres in Zweden en werd aangezocht een boek te schrijven voor de Zweedse volksscholen.
Zy deed dit in sprookjesvorm met een ondeugende jongen als middelpunt.
In 1925 kreeg freule Van Eysinga de opdracht om het boek Nils Holgersons wonderbare reis te illustreren.
Hiervoor maakte zij in Zweden talloze aquarellen die ook nog bij de schrijfster in haar huis werden vertoond.
Zodoende ontstond er een vriendschap tussen deze twee kunstenaressen.
Hierna ging men over tot het vertonen van de aquarellen via het projectie-apparaat/
De dierenwereld speelde hierin een belangrijke rol.
Op amusante wyze verduidelijke mej. v. Ballintijn de interessante beelden.
In de pauze werden fraaie handwerken verkocht die door mevr Van Doesburg voor dit doel waren afgestaan.
Mr v d Veur bracht haar hiervoor dank evenals aan - mevr v Woudenberg die voor de inning der gelden zorg droeg.
De heer v d Linde las nog enkele stukjes uit de Groene Amsterdammer voor over de dieren in het rampgebied en deelde mede dat ZKH Prins Bernhard daadwerkelijke steun aan de Dierenbescherming heeft toegezegd.
En dit is wel dringend noodzakeUik daar er thans nog vele dieren op zolders zitten en gruweliik lyden.
Tot slot werden bloemen overhandigd aan freule Van Eysinga, mej Ballintijn en mevr Struvé.
Naar wok vernemen was de netto-opbrengst van deze avond ruim f 400.

Elburger Courant 20-2-1953