rijsoord banner

(ook in: Nieuwe Gorinchemsche Courant 2-8-1888; De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad 31-7-1888; De locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad 5-9-1888)


Ridderkerk, 1 Aug.
Sedert eenige maanden vertoeven in deze gemeente een tiental Amerikaansche dames, welke zich onledig houden met het beoefenen der schilderkunst, en bij voorkeur landschappen in de omstreken van Rijsoord tot onderwerp harer studiƫn kiezen. Soms treden zij ook de armoedige woning van den daglooner binnen, teneinde eene ouderwetsche bewoonster of eene bevallige kindergroep in al haren eenvoud weer te geven.
Deze dames hebben den winter te Parijs doorgebragt waar ook eenige harer stukken geƫxposeerd werden. In de vorige week zijn nog een tweetal dames regelregt uit Amerika aangekomen, vergezeld van den landschapschilder Joh. van der Poel Jz., van Chicago, die reeds in het vorige jaar te Rijsoord vertoefde, en aan wien wij dan ook het bezoek der dames, alsmede van een anderen Amerikaanschen schilder, te danken hebben.
De heer van der Poel verliet op jeugdige leeftijd den Hollandschen boden, in gezelschap van zijn vader, uit eene landbouwersfamilie gesproten en die wegens achteruitgang van zaken, naar Amerika overstak met een talrijk gezin. Allen bekleeden thans eene min of meer aanzienlijke betrekking.

Zierikzeesche Nieuwsbode 4-8-1888