rijsoord banner

- Rijsoord, 21 October. De IJsclub "Rijsoord en Omstreken" heeft hare leden ter algemeene vergadering geciteerd tegen Woensdag 26 October a.s. des avonds te 7 uur, ten huize van den heer D. van Warendorp. De agenda geeft aan: 1. Openen, 2 lezen der notulen, 3. rekening en verantwoording van den penningmeester, 4. verkiezing van bestuursleden en 5. mededeelingen.

- Door den heer J.E. van den Toorn, onderwijzer in den zang aan de Rijksnormaallessen alhier, is tegen 1 januari a.s. eervol ontslag aangevraagd. Ongesteldheid en hogoe leeftijd hebben genoemden heer er toe genoodzaakt deze betrekking welke hij ruim 25 jaren met hart en ziel heeft vervuld, neder te leggen. Reeds van hare oprichting, 1 April 1879, is de heer Van den Toorn aan deze onderwijs-inrichting verbonden geweest.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 21 October. Om gedurende de wintermaanden aan het Herhalingsonderwijs deel te nemen hebben zich bij het Hoofd ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 22 oktober 1904 (27e jg. No. 2787)