rijsoord banner

- Ridderkerk, 21 October. Donderdag jl. vond ds. De Klerck, toen hij bij de consistoriekamer binnentrad om godsdienstonderwijs te geven, de armbus opengebroken en geledigd op de tafel staan.
Na onderzoek bleek de schuldige te zijn een der meisjes, welke zich een half uur te voren in de consistorie had begeven en den diefstal had gepleegd.
De schuldige, slechts twaalf jaren oud, verklaarde dikwijls centen van hare moeder weg te hebben genomen en ook wel boodschappen te hebben gehaald op naam der vrouw bij welke zij dienstbaar was, niettegenstaande hare meesteres er haar geen last toe had gegeven.

- Ds. A.H. De Klerck, predikant bij de Ned. Hervormde gemeente alhier, heeft bedankt voor het beroep naar die gemeente te Opheusden.

- Bolnes, 30 October, Mej. M.W. Van Nes, alhier tijdelijk als onderwijzeres werkzaam, komt als no. 2 voor op de voordracht ter benoeming van eene onderwijzeres aan de Openbare School te Veere (Zeeland).

- De heer A. Gravestein alhier, die verleden week de akte als onderwijzer verkreeg is met ingang van 1 November e.k. benoemd tot onderwijzer aan de Christelijke school alhier, ter vervanging van den heer A. Los, die naar de school met den Bijbel te Rijsoord vertrok.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 1 november 1890 (13e jg.)