rijsoord banner

- Rijsoord, 9 Mei. De rekening en verantwoording van de diaconie der Ned. Herv. Gem. ligt ter inzage bij den heer J. Nugteren Lz.
- Aan de vrouwelijke catechissanten beneden 16 jaar van Ds. Stipriaan Luïscius zij medegedeeld, dat de catechisatie voortaan gehouden wordt des Zondagmiddags te 3 uur.
- Voor hen, die in de jaren 1909 en 1910 aan het mondeling gedeelte van het examen candidaat-gemeentesecretaris hadden voldaan en alzoo, krachtens de overgangsbepalingen in art. 21 van het reglement, dit jaar slechts nog aan het schriftelijk examen hadden te voldoen, werd o.a. het diploma uitgereikt aan F. Sleeswijk Visser.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 10-05-1911