rijsoord banner

- Rijsoord, 14 Juni. Eindelijk was dan heden voor de leerlingen onzer openbare school de lang verbeide dag aangebroken, waarop ze een bezoek aan de Rotterdamsche diergaarde zouden brengen. Begunstigd door heerlijk weer werd de tocht aanvaard, na eerst de magen versterkt te hebben. op een twaalftal karossen en tuinderswagens werden ze vervoerd tot aan het hotel "De Baars", waar de dorstige koelen gelaafd en de hongerige magen opnieuw gespijzigd werden. Daarna volgde het bezoek aan de diergaarde, waar allen oogen te kort kwamen, om alles te kunnen bewonderen. Toen weer terug naar "De Baars", om nogmaals onthaald te worden en eindelijk terug naar huis. Een woord van dank mag vooral hun niet onthouden worden, die zoo bereidwillig hun "gerij" dien dag gratis afstonden en ook niet aan hen, die als geleiders of geleidsters hunnen diensten hadden aangeboden.

- De heer J.A. Van Nes, ex-leerling van den landbouwwintercursus te Dordrecht, is door de afdeeling IJselmonde der H.M. v. L. aangewezen, om melk te onderzoeken met eht door genoemde afdeeling aangekochte Gerber-toestel.

- Blijkens ingewone informatien heeft het vlas hetwelk door enkele hier in de omstreken wonende vlasboeren in de provincie Groningen is uitgezaaid, veel van den hagel geleden. De schade wordt voor het grootste gedeelte echter door assurantie gedekt.

zaterdag 9 juni 1900 (23e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2332