rijsoord banner

- Ridderkerk, 30 December. Bij den Kerkeraad der Ned. Hervormde gemeente alhier is tot ouderling herkozen de heer Izak Van der Waal Hz, en gekozen tot ouderling de heer A. De Zeeuw Gz, tot diaken de heer G.J. Nijman Pz. Gekozen in het kerkbestuur: tot kerkmeester de heer W. Ooms Mz., tot commissaris de heer W. Van 't Zelfde. Tot notabelen de heeren Jilles Zwart, W. Plaisier Gz., Kl. Hooijmeijer en G.J. Nijman Pz. Allen hebben zich de keuze laten welgevallen.
- Ook dit jaar had alhier van gemeentewege de uitdeeling van katoen, kleedingstukken enz aan de armen dezer gemeente plaats. Het zijn de kleedingstukken als: kousen, broeken, hemden, borstrokken, enz. door de leerlingen der openbare scholen onder de lessen van de handwerken vervaardigd. Deze worden gedurende het geheele jaar bewaard en om dezen tijd uitgedeeld. Menig behoeftig huisgezin werd met een of ander nuttig en deugdzaam kleedingstuk begiftigd. Allen die kwamen, kregen iets, al naarmate de behoefte in zulk een huisgezin groot is. Het is eene schoone gewoonte in dit jaargetijde zulk eene uitdeeling te doen.

vrijdag 1 januari 1897 (20e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde