rijsoord banner

Rijsoord, 29 Augustus. Gisteren avond had alhier eene soiree plaats ten huize van den heer D. Van Warendorp, door de hier tijdelijk verblijfhoudende Amerikaansche dames, met medewerking van enkele Rijsoordsche dames en heeren. De heer Van der Poel, professor aan de teekenacademie te Chicago, wiens bloedverwanten te Rijsoord wonen, brengt zijne vacantie met eenige kweekelingen hier door, in hunne schilderstudiën te voltooien. De dames hadden het plan opgevat om met den heer Van der Poel eene soiree te geven voor een liefdadig doel. Te acht uren opende de heer De Back van Rijsoord de vergadering en verklaarde dat het hem eene eer was, de woordvoerder der Amerikanen te mogen zijn. Hij schetste in korte bewoordingen de verbroedering tusschen hen en ons.
Het programma, zoowel als de uitvoering er van, getuigde van veel smaak.
Het talrijk opgekomen publiek van hier en elders was daarover verrast; vooral toen de heer Van der Poel eenige proeven gaf van snelteekenen. Na afloop der soirée werd uit éénen mond de kreet aangeheven: leve de Amerikanen.
Het doel om aan hun verblijf te Rijsoord een blijvend aandenken te hebben, werd dezen avond ten volle bereikt.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 1 september 1888 (11e jg.)