rijsoord banner

- Ridderkerk, 24 Februari. Tot onderwijzeres aan de school op het dorp, ook voor de nuttige handwerken, is met algemeene stemmen door den gemeenteraad benoemd jufrouw A.S. De Kroes, thans als zoodanig geplaatst te Barendrecht. De gemeenteraad heeft besloten den gemeenteveldwachter J. De Waard, wanneer hij als zoodanig door den heer Commissaris der Koningin eervol zal zijn ontslagen, toeteleggen een wachtgeld van f 150,- voorloopig voor één jaar.
- Reeds eenigen rijd gelegen is door de commissie tot werkverschaffing aan eenige werkloozen gelegenheid gegeven hun brood te verdienen met het vervaardigen van manden. Op Slikkerveer is een schuur daarvoor disponibel gesteld. Een twintigtal personen, uit deze gemeente natuurlijk, meest allen gehuwd en vaders van twee of meer kinderen, verdienen daar hun sober brood en behoeven dus het burgerlijk Armbestuur niet lastig te vallen. De vervaardigde manden zullen aan de tuinders verkocht worden.
- Rijsoord, 24 Februari. Bij de meeste vlasboeren is reeds of zal binnenkort het zwingelen afgeloopen zijn. Het gevolg hiervan is, dat het grootste gedeelte arbeiders werkeloos zal worden. Wat zal men nu met al die werkeloozen doen? De heer C. Van Nes, vlasboer alhier, heeft reeds een goed voorbeeld gegeven. Hij toch liet van afval van eht vlas eenige duizende kilo's papier maken, die hij door zijn werkvolk tot zakken zal laten plakken. Verder is genoemde heer van plan, om een ander deel van zijne arbeiders te laten baggeren. Van harte hopen wij, dat het geoede voorbeeld van den heer C. Van Nes anderen moge aansporen, ook eens iets voor hun werkvolg te doen en dat de arbeiders dit op hoogen prijs zullen stellen.
- Bolnes, 23 Februari. Op het tweetal voor pred. bij de Geref. kerk alhier, zijn geplaatst ds. C. Steketee Czn., te Veere, en F. Bouma, te Doorn.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 25-02-1893