rijsoord banner

Florus van Nes

1873

BEKENDMAKING Ingevolge Artikel 28 van het Wetboek van Koophandel
Bij Acte dd. 20 October 1873, voor den notaris Christiaan de Vries te Middelharnis verleden, is tusschen de ondergeteekenden Hendricus Augustus Meijer, koopman en winkelier, wonende te Sommelsdijk, en Florus van Nes, koopman en reizend agent voor een Binnenlandsch handelshuis, wonende te Rijsoord, gemeente Ridderkerk, aangegaan en gesloten eene Vennootschap van Koophandel in en bewerking van Vlas en Lokken, en tot alle zoodanige takken van Negotie als de Vennoten in gemeen overleg geraden mogten oordeelen.
De Vennootschap zal gevestigd zijn te Rijsoord gemeente Ridderkerk en is aangegaan voor den tijd van tien jaren, ingegaan den 1 julij 1873, en zullende eindigen den 1 julij 1883 en gedreven worden onder de FIRMA MEIJER en VAN NES van welke firma beide de venooten de handteekening zullen hebben, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het teekenen van obligatien, borgtogten, acceptatien in blanco, of tot het opnemen en negotieren van gelden, al waren zulks ten behoeve der vennootschap waartoe altijd de particuliere handteekeningen van beide de Vennoten vereischt zal worden.
H.A. MEIJER, F. VAN NES

Dordrechtse Courant 24 oktober 1873
paragraaf

kadastrale legger

dienstjaar 1873
1376 Florus van Nes Adrianus Reiniersz., koopman, Rijsoort
(Oud Reijerwaard C536 huis erf 0.02.41, bijbouw, van legger 189-50, naar legger 1377-4)
1377 Maria de Joncheere echtg. van Petrus Lucretius Tichler, Leijden
Erfpachter: Florus van Nes Adrianus Reiniersz., koopman, Rijsoort
(Oud Reijerwaard C537 tuin, vereenigd, van legger 1013-2)

Koninklijke Straatweg C536 huis en erf (kadasterkaart 1832)

Stadsarchief Rotterdam, toegang 1270 (gemeente Ridderkerk), inventarisnummer 1403 kadastrale leggers Ridderkerk
1874

Bij Acte, op den 2den April 1874 voor den Notaris J.L.R. le Rutte te Ridderkerk verleden, is de Vennootschap tusschen de Heeren Hendrikus Augustus Meijer en Florus van Nes, gevestigd te Ridderkerk, tot Handel in en bewerken van Vlas en Lokken, te rekenen van af 1 April 1874, ontbonden.

Nederlandsche staatscourant 14-4-1874
1931

RIJSOORD
- De commissie tot wering van schoolverzuim alhier koos tot voorzitter den heer H. Crielaard en tot secretaris den heer J. Slooff.
- Het bestuur der afd. Rijsoord van „Patrimonium” bestaat thans uit de heeren: H. Crielaard, voorz.‚ I. Lagendijk, vice-voorz., J. de Gelder, secr., Jb. v. Es Pz., 1e penningm., Jb. v. Es Dz.‚ 2e penningm., J. v. d. Meulen, bibliothec.‚ en W.H.G. v. Nes Flz.‚ alg. adjunct.