rijsoord banner

Geertrui Johanna Bestebreurtje

1916

Rijsoord, 30 November.
Notaris W.H. VAN BILDERBEEK.
AFSLAG.

Een Bouwmanswoning met Schuren, Werf, Erf, Tuin, Boomgaard en Weiland, te Rijsoord, in den Polder Rijsoord en Strevelhoek, onder Ridderkerk, groot 01.81.90 H.A.‚ in 2 perceelen, als:
l Perc. 1. Een Bouwmanswoniag met Schuur, Wagenkeet, Zwingelkeet, Bakkeet, Drooghuis, Erf, Werf, Tuin en Boomgaard, kad. gemeente Ridderkerk sectie E Nos. 306 en 307, groot 68 A. 5 cA.
Ingezet op f 5310 door Jan Willem de Zeeuw, brievengaarder te Rijsoord, gemeente Ridderkerk.
Perc. 2. Een perceel Weiland en Water, kad. sectie E Nos. 115 en 114, groot l HA. L 15 A. 8 cA. Ingezet op f 3910 per H.A. of de massa op f 4499.63 door Adrianus van dan Berg, tuinman te Hendrik-Ido-Ambacht.
Verkocht de massa aan B.C. van Nes voor f 11.546,41.

1923

- RIJSOORD. Waar velen reikhalzend uitzagen tot doortrekking van den Mauritsweg, teneinde alzoo voor een groot deel dezer gemeente een betere verbinding met Ridderkerk te verkrijgen, is door den Raad het reeds genomen besluit teruggenomen, doch zal in een volgende vergadering opnieuw behandeld worden.
- RIJSOORD W.H., vader van vier kinderen, is bij het zwemmen in een diepen put verdronken.
- RIJSOORD Den heer A. de Kroes, onderwijzer aan de openb. school alhier is met ingang van 1 september a.s. ontslag verleend, wegens zijn benoeming tot hoofd eener school te Rijnsaterwoude.
- RIJSOORD J.l. Zaterdagavond werd door den Ring Oost-IJselmonde van het Nederl. Jongelings verbond een openlucht-vergadering gehouden in den boomgaard van den heer B.C. van Nes aan den Waalweg. Na een inleidend woord van den Ring-voorzitter, spraken achtereenvolgens ds. B.J.C. Reijnders van Rotterdam over Des Heeren last, de heer D. van Hilten van Rotterdam over Verleden heden en Toekomst, en ds J.G.L. Brouwer alhier over Geloofsmoed. Het geheel werd afgewisselend door muzikale nummers van het Zwijndrechtsche pijperskorps Jong Holland en de Chr. muziekver. Sursum Corda alhier.

Dordrechtsche Nieuwsblad 16 juli 1923
1925

Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Dordrecht dd. 3 juni 1925, is B.C. VAN NES, vlaskooper, thans reiziger te Rijsoord, verklaard in staat van faillissement, met benoeming van den E.A. Heer Mr. J.H. VAN WELSEN tot Rechter-Commissaris en van den ondergeteekende tot Curator.
Mr. K.K. DOUW VAN DER KRAP, Curator.
Dordrecht, 4 juni 1925.
Vest 28.

1926

Heden werd de eenige uitdeelingslíjst in het faillissement van B.C. VAN NES te Rijsoord, ter griffie der Rechtbank alhier en in afschrift ter griffie van het Kantongerecht te Ridderkerk nedergelegd om aldaar tien dagen ter inzage van schuldeischers te liggen.
De curator: Mr. K.K. Douw van der Krap
Dordrecht, 13 Februari 1926.
Vest 28. .

2006

(zondag 22 januari 2006) Op bezoek bij Geertrui
Lieve familie,
Gistermiddag zijn wij op bezoek geweest bij Geertrui Johanna Bestebreurtje, de tante van (overgroot) (o)pa Piet. Zoals jullie hebben kunnen lezen is haar afbeelding tijdelijk te bewonderen in het Panorama Mesdag te Den Haag.
De pasteltekening heet ’Portret van Geertrui Bestebreurtje in haar bruidsdagen’.
Geertrui Johanna, geboren op 09-03-1880 in Ridderkerk. Geertrui Johanna is overleden op 30-01-1950 in Barendrecht, 69 jaar oud. Zij trouwde, 23 jaar oud, op 21-08-1903 in Ridderkerk met Bastiaan Cornelis VAN NES, geboren op 26-02-1879 in Ridderkerk.
Zij was in Rijsoord één van de buurvrouwen van de Amerikaanse kunstenares Wilhelmina Douglas Hawley (1860-1958) die haar dus getekend heeft.