rijsoord banner

Hendrika Grietje van Nes

1889

- [2473] (Ontv. 17 Januari 1889)
A. No. 111 (4de afd.)
Onderwerp: JACHT EN VISSCHERIJ
's-Gravenhage, den 16 Januari 1889.
getal der bijlagen: 1
Ter uitreiking aan de - belangstellende heb ik de eer U te doen toekomen
1 buitengewone machtiging tot het visschen als het water met ijs bedekt is.
De Commissaris des Konings in de Provincie Zuid-Holland.
(F. [Florus] v. Nes)
Aan de Heer Burgemeester der Gemeente Ridderkerk

Bron: Stadsarchief Rotterdam, Toegang: 1270, Inventarisnummer: 329 (ingekomen stukken1889)
1897

Mejuffrouw H.G. Van Nes Td.(sic!), evenals verleden jaar weer voor eenige maanden naar Londen vertrekkend om bij een dame uit Californië als kinderjuffrouw werkzaam te zijn, deelt ons mede, hoe praktisch men in Londen werkzaam is om gelden in te zamelen. Voorop gaan 20 of meer lui met hoornmuziek en groote trom. Daarna volgen 30 wagens met lint en bloemen versierd en gevolgd door kinderen, een busje of kistje voor zich houdende, waarop b.v. staat "Voor het Victoria-hospitaal". Vervolgens twee wagens waarin mannen in het wit gekleed gezeten zijn, die een zakje, evenals bij ons de diakenen, bij de menschen, welke in massa zoo'n optocht staan te bezichtigen, rond laten gaan. Dat deze wijze van collecteeren goed succes oplevert, bewijs wel, dat de zakjes telkens in groote beursen werden geledigd.

woensdag 21 juli 1897 (20 jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2032.
paragraaf

De zomer is heen, het scheiden baart wee. Kan men dat merken aan moeder natuur, ook niet minder aan de leegte, welke de Amerikaansche schilders en schilderessen achterlaten. Het prachtige weer van de vorige weken heeft hen nog tot een wijle blijven gelokt, maar het winterweer van deze week dwingt hen tot vertrekken. En zoo zal Zaterdag a.s. de laatste schilderes mad. E.C.O. Sulevan met haar zoontje ons Rijsoord verlaten. Mej. H. Van Nes uit Rijsoord zal haar op haar reis vergezellen. Tal van kinderen en grooten zullen haar vertrek betreuren. Altijd was haar hand mildelijk geopend, om den speelmakkertjes van haar kind eenige verrassingen aan te bieden. Een "vaarwel" en een "tot weerziens" roepen wij beiden van harte toe.

zaterdag 6 november 1897 (20 jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde
1900

Mej. H.G. Van Nes, die verleden haar met eene Amerikaansche familie, mevrouw O'Sullivan de reis mede maakte naar San-Francisco (N.A.) werd door diezelfde dame uitgenoodigd te London, waar zij thans verblijf houdt, voorloopig de wintermaanden tot assistentie in het huishouden bij haar te passeeren. Bereidwillig werd door juffrouw Van Nes aan die uitnoodiging gehoor gegeven en vertrok Dinsdagmiddag jl. met de Batavier van Rotterdam. Wij wenschen onze dorpsgenoote een goede reis toe.

zaterdag 3 november 1900 (23 jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2375.
1901

Summer in Sabots
by Mary A. Peixotto (illustrations by Ernest C. Peixotto)

... Each of us had our special favorite among the models, though for varity, we
would exchange with each other. There was Drika, the Van Ness's daughter, who
posed par complaisance, and not because she needed the money; and the cobbler's
wife, with a head poised on its slender snowy neck, like a Memling Madonna;
and little Mimi with her straight flaxen hair, and the poor people down in the Kyker [Kikkersteeg], who pose at any price ...

Summer in Sabots door Mary A. Peixotto (Scribner’s Magazine, mei 1901; pagina 608-616))
1903

Bezoekersregister Grote Kerk (Dordrecht)
18 april 1903 - P.J. van Horssen, Dordrecht
19 april 1903 - H.G. van Nes, Rijsoord