rijsoord banner

Jan van der Poel

1863

HAARLEMMERMEER.
UIT DE HAND TE KOOP :
Eene partij SCHEERWOL (1862), van ruim 200 Vachten, prima kwaliteit. Te bevragen bij J. VAN DER POEL Jz. , Makelaar aan het Kruisdorp.

paragraaf

HAARLEMMERMEER.
OPENBARE VERKOOPING, op Vrijdag 24 Julij 1863, des middags te 12 uur, bij J. v. d. Poel, in de Beurs aan het Kruisdorp, te Haarlemmermeer, van een perceel uitmuntend best BOUW- en WEI zijnde kavel 15 sectie P.P., afd. Burgerveen, aan de Hoofd vaart en den Lisserdwarsweg, groot 19 bunders, 97 roeden, 40 ellen, allergunstigst gelegen en dadelijk te aanvaarden; alsmede ongeveer 39 bunders, goed te veld staande GEWASSEN, als: van kavel 29 G.G, aan den Sloterweg, bij den Kruisweg, 7 bunders Haver en 7 bunders Tarwe, van kavel 30 G. G. aldaar, aan den Kruisweg, 5 bunders Haver, en van kavel 17 I. I. aan den Sloterweg, bij den Kruisweg, 20 bunders Haver. Alles, zoowel Land als Gewassen, eerst in perceelen en daarna bij combinatiën.
Informatien te bekomen ten kantore van den Notaris J.H. LICHTENBELT Jr. te Aalsmeer, alsmede bij den Notaris v. d. MOER te Haarlemmermeer; zijnde kavel P.P. 15 inmiddels ook uit de hand te koop en franco te bevragen bij den Notaris LICHTENBELT te Aalsmeer.

paragraaf

HAARLEMMERMEER.
Heeren landbouwers worden uitgenoodigd om, op Donderdag 16 Julij des voormiddags te 10 ure, en vervolgens iederen Donderdag, hunne GRANEN en ZADEN op monster ter verkoop aantebieden, ten huize van den ondergeteekende in het logement de Beurs, aan het Kruisdorp.
J. VAN DER POEL Jz.
NB. In het Weekblad van de H. Meer d°. 10 Julij, stond abusief in plaats van Donderdag, Woensdag.

paragraaf

Haarlemmermeer-Polder.
OPENBARE VERKOOPING, op dag van betaling, Donderdag 30 Julij 1863, des morgens te 10 ure, ten huize van J. van der Poel, aan het Kruisdorp, van 41 bunders HAVER. Bij biljetten nader omschreven.

paragraaf

Haarlemmermeer.
UIT de HAND te KOOP, een BOERENHUIS, met stalling voor 20 koeyen, met 19, 25 of 30 bunders WEILAND, (beste kleigrond) het land dadelyk, het huis te aanvaarden met 1 Mei 1864. Te bevragen, met franco brieven, bij J. van der POEL Jz., Makelaar, aan het Kruisdorp.

1869

HAARLEMMERMEER.
UIT DE HAND TE KOOP:
om in de maand April 1869 te kunnen aanvaarden het LOGEMENT, de Wapens van Haarlemmermeer, staande aldaar in het Hoofddorp aan de Markt, waarin Koffijhuis, Societeit en de Korenbeurs wordt gehouden, met zeer beklante UITSPANNING, welk een en ander een goed burgerlijk bestaan oplevert.
De helft van de kooppenningen kan op het perceel gevestigd blijven.
Hetzelve is te bevragen bij Mejufvrouw de Wed. C. LEEFLANG, te Haarlemmermeer, Sloterweg sectie M.M. Kavel 20. Brieven franco.

Nieuwe Rotterdamsche Courant 12 februari 1869
1904

Rijsoord, 29 November. Op den 22sten April l.l. werd de heer O.W.P. van T. [Tussenbroek] te Dordrecht door het kantongerecht te Ridderkerk veroordeeld tot f 5 boete subs. 1 dag hechtenis, ter zake van het niet voldoen aan het leggen van planken en zetten van leuningen of ten minste het onderhouden daarvan op het Kerkepad, liggende achter de bouwmanswoning "Burghoeve" alhier. Van dat vonnis had beklaagde cassatie aangeteekend en werd hij arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden, dd. 17 October j.l. naar de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht verwezen, om opnieuw behandeld en afgedaan te worden. In de zitting van genoemde Rechtbank op Vrijdag 23 November j.l. werd deze zaak behandeld. Het Openbaar Ministerie vorderde f 5 boete subs. 2 dagen hechtenis. Mr. J. Salomonson trad als gemachtigde voor beklaagde op.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 30 november 1904 (27e jg. No. 2798)
1909

Onze Toekomst, Aug. 6, 1909.
THE PASSING OF MR. JOHN VANDER POEL

John Van Der Poel, Sr., of 1260 West 15th Street, possibly the best known Dutchman in Chicago, died last Thursday at the age of 81, after having been overcome by the heat. In spite of his ripe old age, Mr. Van Der Poel was still active as superintendent of files in the office of the County Recorder. He was said to be the oldest employee on the service of Cook County.
Only a couple of hours before his death he was seated at his desk in his office, but was forced to go home, because he was overcome by the tremendous heat of the afternoon. Only two block away from his home, he collapsed. He was carried to his home, but all efforts by physicians to revive him proved futile.
Mr. Van Der Poel was born in March 23rd at Rysoord, Province South Holland, in the Netherlands. He came to America in July of 1868, with a family of 10 children and established himself to the then rapidly growing City of Chicago.
He is survived by seven children. Two of them John Van Der Poel, Jr. and Miss Mathilda Van Der Poel, belong to the teaching personnel of the Art Institute of this city. The last mentioned was in Italy at the time of her father's death, and is expected to reach home next week. For this reason the corpse was not buried, but placed in the morgue of the Forest Home Cemetery, last Sunday.
Mr. Van Der Poel has for many years been in the service of the public. During the last forty years he was active in politics and prided himself in being a personal friend of Senator Lorimer, Joseph Bedivek, John M. Smyth and others.
He was formerly Chief Clerk of the probate court and later became postmaster of the Blue Island Avenue postoffice and for the last 4 years he was employed in the office of the County Recorder.

1920

Verhuring bij inschrijving voor zeven Jaren van de Hofstede "Burghoeve",
staande aan den Pruimendijk nabij den Rijksstraatweg, te Rijsoord, met diverse perceelen Wei- en Bouwland, gelegen in den polder Oud-Reijerwaard, te gezamenlijke grootte van 13.02.86 H.A.
De verhuring geschiedt in massa. lnschrijvingsbiljetten in te leveren voor of op Vrijdag 14 Mei 1920, 's middags ten 12 ure, ten Kantore van ondergeteekende, Vest 129 te Dordrecht, alwaar huurcontract en kaart ter inlage liggen en verdere inlichtingen te verkrijgen zijn.
J.G. VAN DER GIJP BARENDREGT, Administrateur.

2011

DE BEURS
Onder Foto 1: Marktzicht rond 1900. Bron: J.D. Smit, Haarlemmermeer in oude ansichten (Zaltbommel 1970).
Foto 2: Marktzicht nu
Op de gemeentelijke monumentenlijst staan drie panden met een horecafunctie. Het eerste is cafe Marktzicht in Hoofddorp. Het tweede is het `cafe annex woonhuis' op de hoek van de Hoofdweg-westzijde en de Bennebroekerweg. Het derde is in Hoofddorp, dat onderdeel uitmaakt van het beschermd dorpsgezicht van Hoofddorp. De drie horecapanden op de monumentenlijst zijn representatief voor het veel grotere aantal horecapanden dat ooit in de Haarlemmermeer gestaan heeft. Dat waren vooral café 's. In zijn proefschrift De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied (1925) schrijft Dr. Ter Veen: "...." Het aantal drankvergunningen in Haarlemmermeer is lang zeer hoog gebleven. Zo telde de polder bijvoorbeeld in 1882 nog steeds 88 tapperijen.
Marktplein
De drie panden die op de Haarlemmermeerse monumentenlijst staan zijn representatief voor de horeca die hier vroeger geweest is. Cafe Marktzicht is in de beginjaren van de polder neergezet als cafe tapperij. Het werd onder andere veel bezocht door mensen die naar de paardenmarkt kwamen. Sinds 1861 werd die jaarlijks gehouden op de derde woensdag in juni. In de jaren tachtig is Marktzicht na een felle discussie als één van de eerste objecten geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst. Marktzicht staat er nu goed onderhouden bij.
Kruispunt
Op de hoek van Hoofdvaart en Kruisweg in Hoofddorp staat een ander horecapand dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat. Dat is hotel De Beurs. Ook deze horeca-instelling is al vrijwel direct na de drooglegging van de polder ontstaan. In 1856 begon Jan van der Poel uit Ridderkerk hier een logement en uitdragerij. In het pand werd veel openbare veilingen opkopingen gehouden en ook werd er de wekelijkse graanbeurs gehouden. Daarom werd het pand al snel De Beurs genoemd. Nadat de eerste eigenaar Van der Poel in 1860 [= foutief jaartal] onverwacht en met achterlating van vele schulden naar Amerika was vertrokken is De Beurs na een veiling overgegaan in handen van Jan de Vries.
Daarna is het nog vele malen in andere handen gegaan. Op dit moment is het in handen van de familie De Jong, ook eigenaar van De Rustende Jager in Nieuw Vennep. De ondernemende eigenaar heeft het hotel de afgelopen jaren voortdurend uitgebreid en vernieuwd. De Beurs is overigens nooit zelfstandig gemeentelijk monument geweest. Begin jaren tachtig dreigde het pand te worden vervangen door kantoren. De gemeente en vele anderen hebben zich toen sterk gemaakt voor het behoud van De Beurs als hotel.
Sinds een aantal jaren maakt De Beurs nu deel uit van het beschermd dorpsgezicht Hoofddorp. Daarmee is zeker gesteld dat de centrale kruising van de polder met haar beeldbepalende panden naast De Beurs zijn dat het voormalige raadhuis, de Marktpleinkerk en het Polderhuis ook in de toekomst zijn monumentale uitstraling behoudt.
Boven Foto 3: De Beurs omstreeks 1900. (Bron: Corry van Diemen, De Beurs 125 jaar jong (Schoorl 1989).
Foto 4: De Beurs nu (Foto: Kees van der Veer)
Oude Secretarie
Het laatste horecapand dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat is het café aan de Hoofdweg 901. Dit pand is omstreeks 1860 gebouwd op de hoek Hoofdweg-Bennebroekerweg. De wegen waren nog van slechte kwaliteit, verkeer vond plaats met paard en wagen, te voet of later op de fiets. Om de dorstige kelen van reizigers te laven waren er op veel kruisingen van wegen café's gevestigd. Zo ook dit café. Volgens de overlevering was dit ook het café waar in de eerste jaren van de polder het gemeentebestuur een glaasje dronk na de raadsvergadering. In die eerste jaren vergaderde het gemeentebestuur namelijk nog ten huize van de gemeentesecretaris, en die woonde in een huisje tegenover het café. Vandaar dat deze omgeving in de volksmond "De Oude Secretarie" wordt genoemd ...