rijsoord banner

- Oostendam, 9 Juni. iets voor vlasbouwers. Onder mededeeling dat door den timmerman J. v. Drunen alhier, een windmolen is vervaardigd van geheel nieuwe constructie, mag een woord tot aanbeveling daarvan bij deze niet worden onthouden. Dee molen heeft het voordeel boven anderen van vroegeren of lateren tijd, dat hij, behalve dat hij bestemd is voor het bollenmalen, ook tevens de bollen zift, terwijl hij voorts bestemd is om het zaad te malen en te mullen. Men verricht dus met 2 man hetzelfde, waarvoor anders 4 man noodig, in minder tijd en met minder plaatsruimte. Met een geringe verandering is die molen ook even gerievelijk voor graanbouwers.
- Rijsoord, 9 Juni. Gisteren werden op het terrein voor de te bouwen school met den Bijbel alhier de eerste steenen aangebracht. Ultimo Augustus denkt men het schoolgebouw voltooid te zien. Het metselwerk zal door L. Velthuizen en het timmerwerk door Gebr. Bestebreurtje alhier worden uitgevoerd.
De jaarlijksche klaagtonen over ons boezemwater, dat een moeras gelijkt, worden weer luide vernomen. Meer en meer begint dit watergewas tot rotten over te gaan en krijgt het water eene taankleur.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde, Kralingen & Vlaardingen zaterdag 11 juni 1887 (10e jg.) No. 984