rijsoord banner

- Ridderkerk, 4 October. Bij publicatie is door den heer Burgemeester dezer gemeente bekend gemaakt, dat ter gemeente-secretarie gedurende 30 dagen ter inzage van belanghebbenden is nedergelegd eene opgave van uitkomsten bedoeld in art. 15, 23 en 43 der Wet van 26 Mei 1870 (S. 82).

- Aan de heeren A. Kerger te Bolnes en E. en L. Valkhof alhier op het Dorp, is een nummer- en rijbewijs uitgereikt ingevolge de motor- en rijwielwet 1905.

- Bij publicatie van heeren Burgemeester en Wethouders dezer gemeente is bekend gemaakt, dat voor degenen, die het gewoon lager onderwijs .... aangifte te doen bij de Hoofden der Openbare Scholen.

- Aan den heer J. van 't Zelfde, vlasboer, wonende alhier, is door heeren Burgemeester en Wethouders dezer gemeente vergunning verleend tot oprichting van een stoomvlaszwingelfariek op het perceel, gelegen aan den Langendijk, kadastraal bekend in Sectie H no. 747.

- Woensdag 9 October a.s. zal de Raad dezer gemeente vergaderen.

- Donderdagavond om kwart voor negen begaven zich een aantal werklieden uit deze gemeente aan boord van de stoomboot Verschure I, om zich naar Haarlemmermeer te begeven. Een hunner, de 25-jarige J.H., hoewel gewaarschuwd, wilde langs een ladder aan boord klimmen. Hij viel, kwam in de Maas terecht en verdronk. Zijn lijk is kort daarna opgehaald en naar het politiebureau aan de Nassaukade gebracht.

- Rijsoord, 4 October. Onder het vee van den veehouder G. Nugteren J., is het mond- en klauwzeer uitgebroken.

- J.l. Maandag zagen we Bastiaan van der Linden Wz., voor het eerst rijden met hit en kar. Hij is allen zeer dankbaar voor hun hulp. Dat weten we. Met zijn goedvinden willen wij dit allen mededeelen.

- SLikerveer, 4 October. Op de werf der firma v.d. Kuyl had de jeugdige Joh. Vermaass het ongeluk, dat hij bij 't kantelen van een ijzeren plaat, deze op zijn been kreeg, waardoor genoemd been zwaart gekneusd werd.

- Bolnes, 4 October. S. Slotboom, werkzaam op de scheepwerf der firma Gebr. Pot had het ongeluk dat een stuk ijzer op zijn been viel, waardoor dat lichaamsdeel brak.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 5 oktober 1907 (30e jg. No. 3095)