rijsoord banner

- Ridderkerk, 27 December. De besmettelijke veeziekte mond- en klauwzeer is thans in deze gemeente geweken.

- Tegen het verzoek van H.M. Hendrix alhier, om vergunning tot het oprichten van eene broodbakkerij te Bolnes, zijn bij het gemeentebestuur geene bezwaren ingebracht.

- 1 Januari a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer W.A. Kalkman in dienst trad als onderwijzer aan de openbare lagere school dezer gemeente te Bolnes. Ieder, die hem als zoodanig en zijn hulpvaardigheid in de door hem bekleed wordende verschillende andere functiƫn, weet te waardeeren, zal zeker niet achterblijven om mede te werken om 1 Januari voor hem en de zijnen tot een dag van aangename herinnering te maken.

- In den avond van Zaterdag 21 December j.l. hebben eenige jongens zich toegang weten te verschaffen in de openbare lagere school op het Dorp en hebben een aldaar staand kastje geopend en daaruit de Spaarbak van de leerlingen dier school genomen en door verbreking van het slot zich een klein bedrag aan geld toegeeigend. Naar men verneemt is de politie de vermoedelijke daders op 't spoor en zouden dit twee leerlingen dier school zijn.

- Rijsoord, 27 December. Tot diaken bij de Gereformeerde Kerk is gekozen de heer B. Wilschut.

- Het Chr. Fanfarekorps "Concordia" gaf op den avond van den 1sten Kerstdag voor een overtalrijk publiek eene welgeslaagde uitvoering.

- Hekelingen, 27 December. In het evangelisatie-lokaal was, evenals vorige jaren, de kerstboom opgericht voor de kinderen der Zondagsschool, die onder leiding van den heer Hack in genoemd lokaal wordt gehouden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 28 December 1907 (30e jg. No. 3119)