rijsoord banner

- Rijsoord, 21 December. A.s. Zondagvoormiddag hoopt in de Ned. Hervormde kerk alhier op te treden de heer Slagmolen, candidaat tot den H. dienst te Schiedam.

- Door het bestuur der Zondagschool alhier is besloten het Kerstfeest te vieren op Maandag avond a.s. in het kerkgebouw der Ned. Hervormde gemeente.

- Jl. Donderdagavond gaf de zangvereeniging "Oefening en Uitspanning" alhier in de zaal van den heer D. Van Warendorp hare eerste winter uitvoering. Een talrijk publiek was opgekomen, dat met gespannen aandacht de uitvoering der verschillende zangnummers aanhoorde, ook die van eenige voordrachten. Alles liep uitnemend van stapel. De heer J.C. De Back, na afloop daarvan de vergadering sluitende, mocht met recht vol voldoening op dezen avond terug zien en was ieder der aanwezigen het met hem eens, dat men hoopte weldra met elkander op deze wijze weder een avond door te brengen.

- Een dienstmeisje B. v. D. alhier, goed spoelende, trof het ongeluk van de stap en in een vrij diepe sloot te rollen. A.S. het onheil ziende, haastte zich het meisje op den droge te helpen. Zij had reeds het bewustzijn verloren, maar kwam spoedig weder bijeen heeft geen nadeelige gevolgen van het bad ondervonden.

- Als eene bijzonderheid kan van hier gemeld worden, dat verleden week nog bij J.v.H. alhier rijpe frambozen zijn geplukt. Dit zullen wel de laatste uit het seizoen zijn.

woensdag 22 december 1897 (20 jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde