rijsoord banner

- Ridderkerk, 18 Januari. Woensdag den 23 dezer ten 12 uur zal de gemeenteraad vergaderen.

- Te Oostendam is opgerichte eene zangvereeniging, voorzitter de heer M. Visser Az.; deze vereeniging wenscht voor hare repetitiƫn gebruik te maken van een lokaal der openbare school aan den Pruimendijk en heeft daartoe om vergunning zich geadresseerd aan den gemeenteraad.

- Rijsoord, 18 januari. Meldden wij de vorige week, dat door de diaconie der Ned. Herv. kerk brandstoffen waren verstrekt, thans zij ook vermeld, dat een inwoner dezer gemeente, die hoewel niet tot de vermogenden behoorende, tot heden reeds 14 H.L. steenkolen aan behoeftige gezinnen heeft uitgedeeld.

- Wat al drukte en bewegingen in de laatste dagen op onze ijsbanen! het ringrijden te H.-I.-Ambacht en het ijsfeest te Heerjasndam trokken wel vele toeschouwers, doch het aantal liefhebbers van schaatsenrijden werd daardoor alhier niet verminderd. Het is nu eenmaal van jaren herwaarts de gewoonte, dat Rijsoord het centrum vormt van de ijsdrukte. Ongelukken kwamen tot heden gelukkig neit voor, doch, zooals altijd gebeurd, liep deze of gene wel eens een bloedneus of een buil op. Een ding is altijd jammer, nl. dat men hier niet, evenals in andere gemeente, eene flinke ijsclub heeft.

- De heer Adr. Reedijk Az., wien, op verzoek voor eenigen tijd eervol ontslag weerd verleend als assistent-chemiscus bij de Internationale Guano en Superphosphaatwerken te Zwijndrecht, is thans weder als zoodanig benoemd bj bovengenoemde Maatschappij.

zaterdag 19 januari 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2397