rijsoord banner

- Ridderkerk, 18 Maart. Volgens de nieuw vastgestelde kiezerslijsten bedraagt het getal kiezers in deze gemeente voor den Gemeenteraad 222, voor de Tweede Kamer 147, voor de Provinciale Staten 146.

- Voor het laatste in dit wintersaizoen gad de letterlievende vereeniging "CREMER", van Slikkerveer, eene uitvoering in de zaal van mej. de wed. A.P. KREBER alhier.
Opgevoerd werden: "Een lastige overbuur", "De twee Dooven"en "Mijnheer Peterman gaat naar bed", gevolgd door voordrachten en bal. Vele uitvoeringen en de winterkou gaven aanleiding, dat geen over groot publiek was opgekomen. De stukken werden meesterlijk uitgevoerd, wat alles boven verwachting vergoedde. Een extra stukje werd nog opgevoegd door een lid van de Vereeniging, dat de aandacht van het publiek zoodanig boeide, dat aan de daverende toejuichingen wel geen einde scheen te komen. Van het bal werd ruim geprofiteerd, zoodat de avond voor ieder goed en genotvol was.
Was de toestand van de vereeniging "Cremer" voor eenige trijd kritiek te noemen, nu komt dit weer bij en verkeert de vereeniging in vollen bloei. Wij hopen in een volgende saizoen haar weer welkom te heeten.
De directeur bedankte het publiek voor de belangstelling die blijken gaf dat de band bleef bestaan. Hij hoopte allen een volgende keer weer aan te treffen.

- Rijsoord, 18 Maart. tengevolge der gunstige berichten van familiebetrekkingen ontvangen, maakt hier weer een arbeidersgezin zich gereed om a.s. week naar Grand Rapids (Amerika) te vertrekken.
De bij verieuwing ingevallen koude en vorst hebben visscherij, land- en tuinbouw geheel doen stilvallen.
Een aardig voordeeltje viel deze week onze orgeltrapper ten deel. Bij het verwerken van eenige baggeraarde, vondt de man twee zware zilveren vorken.

- Slikkerveer, 17 Maart. heden is bij den scheepsbouwmeester M. v.d. KUYL alhier de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip, groot ongeveer 100 last, te bouwen voor rekening van den heer oh. Van Kessel te Lit.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 19 maart 1887 (no. 960)