rijsoord banner

- Ridderkerk, 8 September. Het adres van den heer Laaij, veearts en plaatsvervangend districtsveearts alhier, om toekenning van een jaarlijksche toelage vanwege de gemeente, is door den Raad gerenvoyeeerd an Burgemeester en Wethouders, om den eher Laaij nader te hooren en hiervan nader rapport te doen.

- Op het adres van de vereeniging "Ridderkerk's Belang", houdende andermaal het verzoek om toekenning van wege de gemeente van eene jaarlijksche subsidie, en eene subsidie van f 100,- voor kosten van oprichting van eene vakteekenschool, werd door den Raad besloten: aan elk der verenigingen "Ridderkerk Vooruit" en "Ridderkerk's Belang" voor één jaar uit de gemeentekas ...

- Rijsoord, 8 September. Bij het overgangsexamen aan den Rijkstuinbouwwinterschool te Boskoop slaagde o.m. F. Sleeswijk Visser alhier.

- Ds. Besselaar, predikant te Arkel, hoopt a.s. Zondagmorgen de godsdienstioefening in de Ned. Herv. Kerk te leiden.

- Bolnes-Slikkerveer, 1 September. Het Koninginnefeest behoort weer tot het verleden. De bewoners dezer deelen der gemeente Ridderkerk hebben al weer getoond dat ze feest kunnen ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 9 september 1908 (31e jg. No. 3192)