rijsoord banner

- Rijsoord, 7 Mei. Door eenige voorname ingezetenen waren de besturen der verschillende alhier bestaande verenigingen uitgenodigd, minstens 2 der leden, voorzitter en secretaris, af te vaardigen naar de vergadering op Maandagavond j.l. ten einde te beraadslagen ofver het houden van een feestdag ter viering van de blijde gebeurtenis. Aan dit verzoek was trouw gehoor gegeven. De heer Laaij, die de vergadeing presideerde, verzocht de aanwezigen het Oude Wilhelmus aan te heffen, dat staande werd gezonden; warna hij in een keurige rede herdacht, wat Oranje voor Nederland heeft gedaan; hoe wij bevreemd zijn geweest, dat met Koningin Wilhelmina het Oranjehuis zou uitsterven, totdat deze vrees gelukkig werd beschaamd. Met een "Lang leve Oranje-Nassau!" sloot de heer Laaij zijn openingsrede.
Alsnu werd overgegaan tot het bespreken van het programma voor den feestdag, welke voorloopig werd bepaald op Woensdag 26 Mei a.s. In het hoofdcomité werden gekozen de heeren J. Laaij, G. Flohil, B.K. Aalbers, H.G. Jansen, B. de Koning, B.C. van Nes en H. Crielaard, die allen hunne benoeming aannamen. De sub-commissie zal bestaan uit de voorzitters der verschillende vereenigingen, terwijl de dames, die zich indertijd belast hebben met het inzamelen van gelden voor het huldeblijk aan H.M. de Koning, verzocht zullen worden, zulks ook te doen voor dit Oranjefeest. Het zal een dag worden met een rijk programma, waarvan ieder kan genieten 't Is te hopen, dat het weer zal meewerken, en te verwachten, dat de Rijsoordsche burgerij, zoo Oranjegezind als zij is, dit zal doen, door de driekleur uit te hangen, waardoor dit deel der gemeente Ridderkerk een feestelijk aanzien krijgt.
- G.A. Bestebreurtje Johsz., leerling van de Academie van Beeldende Kunsten en Technisch Wetenschappen te Rotterdam, is bevorderd van de 5de naar de 6de klasse dezer inrichting.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 08-05-1909