rijsoord banner

- Rijsoord, 1 Februari. Werd in eene vorige Nuts-vergadering een geschied-aardrijkskundig onderwerp behandeld, die van heden avond droeg volgens het convocatiebiljet, den naam van: "Voordrachten avond". De heer Henri M. Dekking van Rotterdam trad voor de pauze op met: "Severo Torelli", drama van François Coppée, vertaald door Mr. Van Hall. De inhoud ervan komt op het volgende neer. In het begin der 13de eeuw was de stad Florence de machthebster over alle Italiaansche steden, waar zij stadhouders aanstelde, die met gestrenge hand hare macht handhaafde. Spinola, stadhouder over Pisa, had indertijd, een der voornaamste burgers dezer stad, Torelli geheeten, op het schavot gebracht, doch dezen genade verleende. De zoon van Torelli zou volgens den eed des vaders eenmaal de aangedane schande moeten uitwisselen. Op 20-jarigen leeftijd gekomen verbindt hij zich met drie zijner vrienden, Spinola om het leven te brengen. Severo zou den eersten stoot toebrengen. Kort hierin komt hij van zijne moeder te weten, dat niet Torelli maar Spinola zijn vader is. Den avond voor den moordaanslag staat Severo bij den marmeren leeuw. Eenige gijselaars, omrings door soldaten, komen nader. Spinola in het midden der ruiters, treedt voor en roept den man op, die zoo stout is geweest, het "Dood aan den tyran", op den leeuw te schrijven. Severo meldt zich als den dader aan, doch wordt door Spinola niet geloofd. Een der drie samengezworenen zoekt later Severo op en deelt hem het plan mede, om des nachts, wanneer Spinola zich alleen in de domkapel bevindt, het einde aan het leven van dit "monster" te maken. Op het bepaalde uur bevindt zich Severo in de kapel, waar binnen na een korten tijd ook Spinola verschijnt. Severo dienst voor een vadermoord terug, doch - de moeder, die het geheele gesprek met den bondgenoot had afgeluisterd, had zich eveneens naar de kapen begeven. Zij rukt Severo den dolk uit de hand, doorboort er het hart van Spinola mee, waarna zij hem ook zich zelve in de borst stoot. Na de pauze werden door den heer Dekking nog voorgedragen: "Een avondje bij juffrouw Pieterse". "Uit den slag van Wört", "Van een koningsdochtertje", "Een zilveren bruiloft" en "het knappe kind". De voorzitter, de heer G. Flohil, bracht bij het sluiten der vergadering een woord van hartelijken dank tot den heer Dekking, die op zoo'n meesterlijke wijze zich van zijne taak kweet en ook tot de vele opgekomenen en hoopte, dat bij eene volgende Nuts-vergadering het aantal toehoorders niet minder zoude bedragen.

- Werd B.C. Van Nes alhier in de plaats van wijlen zijn vader Johs. Van Nes als vlaskooper aangesteld, de vorige week werd zijn broeder Jacob Van Nes, vlas-zolderbaas te Rotterdam, door eene Belgische firma uit 84 sollicitanten als vlaskooper benoemd en trad als zoodanig Maandag jl. in functie.

zaterdag 2 februari 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2401