rijsoord banner

Rijsoord, 19 Februari. Vrijdagavond jl. te halfzeven hield de IJsclub "Rijsoord en Omstreken" in de zaal van den heer D. Van Warendorp eene openbare vergadering ter goedkeuring van het ontworpen reglement en tot het kiezen van een bestuur. De heer W.H. Lenselink leidde de vergadering en las het door de voorloopige commissie ontworpen reglement voor. Van de 44 aanwezigen konden zich 43 er mee vereenigen, doch allen verklaarden, lid te worden van de ijsclub, zoodat nu kon worden overgegaan tot het kiezen van een bestuur. Bij de eerste stemming werden gekozen de heeren G. Flohil, B.K. Aalbers, Adrs. Huijzer Mz., A. Zaaijer, W.H. Lenselink en G.H. Van der Poel, terwijl de heeren W. Van Gilst en G.P. De Vos in herstemming kwamen. Daar beide heeren niet in aanmerking wilden komen, had eene vrije stemming plaats, hetgeen weer eene herstemming ten gevolge had tusschen de heeren G.P. De Vos en J. Nugteren Lz., waarbij de heer De Vos gekozen werd. Het bestuur, nu voltallig, verklaarde zich, op den heer G.H. Van der Poel na, bereid, de betrekking te aanvaarden. Een vrije stemming had nu plaats, waarbij de heeren B. De Koning en J. Nugteren Lz in herstemming kwamen. De heer B. De Koning thans gekozen, bedankte, bijgevolg weer vrije stemming en nu herstemming tusschen de heeren J. Plaisier Pz. en A. Reedijk, waarbij de heer J. Plaizier werd gekozen, die zijne benoeming aannam. Behalve de aanwezigen, werden 15 personen, waaronder twee dames, opgenoemd, die lid der ijsclub werden. Met een woord van dank voor de opkomst en voor de medewerking sloot de heer Lenselink, met de beste wenschen voor de ijsclub, de vergadering. Het bestuur zal zoo spoedig mogelijk eene vergadering houden tot het verdeelen der functiƫn, het opmaken van een rooster van aftreding en het in orde maken der kaarten voor de leden.

woensdag 20 februari 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2406